Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 637 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-05-11
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 637 z 2001


637

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Art. 1. W ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82, z 1996 r. Nr 52, poz. 235, Nr 106, poz. 496 i Nr 118, poz. 561 oraz z 1997 r. Nr 98, poz. 603 i Nr 141, poz. 943) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 skreśla się pkt 3;

2) skreśla się rozdział

4. Art. 2. W ustawie z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 47, poz. 298 i Nr 107, poz. 691 oraz z 2000 r. Nr 122, poz. 1319) w art. 16 skreśla się ust.

2. Art. 3. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60, poz. 703, Nr 84, poz. 948 i Nr 122, poz. 1315) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 skreśla się ust. 4;

2) skreśla się dział III;

3) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Za zbywane w trybie określonym w art. 33 ust. 1 pkt 2 i 3 akcje należące do Skarbu Państwa zapłata może być dokonana w ratach, jeżeli zostanie zabezpieczona kwota pozostała do zapłaty po uiszczeniu pierwszej raty.”;

4) w art. 51 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) akcjonariuszami spółki są wyłącznie osoby fizyczne, chyba że minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zezwoli na uczestnictwo w spółce osobom prawnym,”. Art. 4.

1. Postępowania o nabycie akcji lub udziałów jednoosobowych spółek Skarbu Państwa za wierzytelności, prowadzone na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nabyciem akcji lub udziałów, umarza się.

2. Postępowania o przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Skarbu Państwa i wierzycieli, prowadzone na podstawie przepisów działu III ustawy, o której mowa w art. 3, niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy aktem komercjalizacji, umarza się. Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 637 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 644 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 643 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie określenia sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień o zmianach ewidencyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 641 z 2001

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 642 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 640 z 2001

  Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o skutkach wprowadzania w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty euro.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 639 z 2001

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 638 z 2001

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 636 z 2001

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 635 z 2001

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy - Prawo o notariacie.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 634 z 2001

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

porady prawne online

Porady prawne

 • Darowizna akcji pracowniczych

  Czy przeniesienie własności akcji nabytych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U. Nr 118, poz.561 (...)

 • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

  Na jakiej podstawie przedsiębiorstwa ustalają zasady na których się prywatyzują, a dokładnie komu sie należą komu nie należą akcje prywatyzowanego przesiębiorstwa?

 • Wymagania dla członków Rady Nadzorczej

  W firmie, w której większościowy pakiet udziałów posiada \"prywatny\" inwestor, zarządzono przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników. (...)

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

 • Wymagania dla kandydatów do spółek Skarbu Państwa

  Czy kandydaci na członków rad nadzorczych i członków zarządu spółek Skarbu Państwa muszą legitymować się ukończonymi kursami dotyczących tych stanowisk?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-07 poz. 745

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. zmieniająca ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawę o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-09 poz. 1730

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2775

  Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-10 poz. 400

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

 • Monitor Polski 2002 nr 58 poz. 796

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2002 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.