Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 739 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek o wstrzymaniu wypłat z zajętego w drodze egzekucji wkładu oszczędnościowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-06-25
Data wejscia w życie:2001-07-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 739 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 71                — 5357 —                Poz. 739


739

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek o wstrzymaniu wypłat z zajętego w drodze egzekucji wkładu oszczędnościowego. Na podstawie art. 8931 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza się, co następuje: §

1. 1. W razie zajęcia przez komornika, w drodze egzekucji, wkładu oszczędnościowego, o którym mowa w art. 8931 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, oddział banku prowadzący rachunek bankowy, w którym komornik zajął wkład, wstrzymując wypłaty z tego wkładu, zawiadamia o wstrzymaniu wypłat placówki banku, urzędy pocztowo-telekomunikacyjne oraz inne placówki właściwe do obsługi tego wkładu.

2. Zawiadomienia o wstrzymaniu wypłat dokonuje się przy wykorzystaniu środków telekomunikacji zapewniających jak najszybsze jego przekazanie.

3. Zawiadomienie o wstrzymaniu wypłat powinno zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres dłużnika,

2) oznaczenie rachunku bankowego obejmującego zajęty wkład oszczędnościowy oraz wystawionego na niego dowodu imiennego,

3) pouczenie o wstrzymaniu wypłat z zajętego wkładu oszczędnościowego,

4) datę wystawienia zawiadomienia z oznaczeniem osób uprawnionych do działania w imieniu banku. §

2. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1, uważa się za dokonane w stosunku do placówek obsługujących obrót oszczędnościowy, z chwilą gdy doszło do tych placówek w taki sposób, że mogły one zapoznać się z jego treścią. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: J. Bauc

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 739 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 735 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin, powiatów i województw, którym zostaną udzielone dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych związanych z usuwaniem skutków powodzi, oraz szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania tych dotacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 738 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 737 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 742 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 734 z 2001

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 733 z 2001

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 736 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 741 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 743 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 740 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-06 poz. 650

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie trybu zawiadamiania o zajęciu wkładu oszczędnościowego.

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-15 poz. 458

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, placówek operatora publicznego lub innego operatora pocztowego i innych placówek o wstrzymaniu wypłat z zajętego w drodze egzekucji wkładu oszczędnościowego

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-08 poz. 454

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-10 poz. 34

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-10 poz. 35

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.