Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 765 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-03
Data wejscia w życie:2001-07-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 765 z 2001


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 73                — 5464 —                Poz. 765


765

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320 i Nr 38, poz. 452) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82, Nr 63, poz. 295 i Nr 127, poz. 596, z 1997 r. Nr 34, poz. 204 i Nr 145, poz. 972, z 1999 r. Nr 21, poz. 183, z 2000 r. Nr 44, poz. 500, Nr 46, poz. 532, Nr 55, poz. 655 i Nr 86, poz. 961 oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 466) po § 23b dodaje się § 23c i 23d w brzmieniu: „§ 23c.

1. Agencja może udzielać w 2001 r. pomocy finansowej podmiotom zajmującym się:

1) zbieraniem, przetwarzaniem na mączkę zwłok zwierzęcych bydła, owiec i kóz lub ich części oraz odpadów poubojowych, o których mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych przy zbieraniu, przetwarzaniu, grzebaniu lub spalaniu zwłok zwierzęcych i ich części oraz odpadów poubojowych (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 23 i z 2001 r. Nr 22, poz. 255),

2) transportem lub spalaniem mączki, o której mowa w pkt

1.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na podstawie umów zawieranych przez Agencję z podmiotami, które złożą w Agencji wnioski o jej udzielenie, zawierające informacje dotyczące w szczególności:

1) określenia przewidywanych kosztów związanych z wykonywaniem działalności, o której mowa w ust. 1,

2) wysokości wnioskowanej pomocy.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana podmiotom, które zapewnią najbardziej efektywne wykorzystanie środków tej pomocy.

4. Szczegółowy sposób wyboru podmiotów, którym będzie udzielana pomoc, Prezes Agencji przedstawi do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

5. Umowy, o których mowa w ust. 2, określają w szczególności:

1) wysokość pomocy finansowej, z tym że nie może ona przekroczyć 98% kwoty kosztów związanych z wykonywaniem działalności, o której mowa w ust. 1,

2) zasady rozliczenia otrzymanej pomocy finansowej. § 23d.

1. Agencja może udzielać dopłat do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w 2001 r. na:

1) skup od producentów krajowych oraz przechowywanie krajowego materiału siewnego: zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw,

2) skup od producentów krajowych i przechowywanie krajowych zbóż, z wyłączeniem zbóż do produkcji wyrobów alkoholowych.

2. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w 2001 r. na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są udzielane do kredytów zaciąganych przez krajowych przedsiębiorców prowadzących przechowalnictwo i skup, którzy:

1) posiadają uprawnienia do reprodukcji lub obrotu nasionami i sadzeniakami ziemniaka oraz

2) wykonują prace związane z technologicznym przygotowaniem nasion i sadzeniaków.

3. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych w 2001 r. na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są udzielane do kredytów zaciąganych przez krajowych przedsiębiorców prowadzących:

1) przetwórstwo spożywcze zbóż albo

2) działalność w zakresie przechowalnictwa skupowanych od producentów krajowych zbóż na cele przetwórstwa spożywczego, mających w odniesieniu do zbóż magazyny atestowane przez Inspekcję Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

4. W przypadku gdy przedsiębiorca spełnia jeden z warunków, o których mowa w ust. 3, a nie posiada wystarczających własnych możliwości skupowych, przetwórczych lub przechowalniczych na potrzeby realizacji prowadzonej działalności gospodarczej, może zlecić wykonanie tych czynności in-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 765 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 783 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 766 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin, powiatów i województw, którym zostaną udzielone dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych związanych z usuwaniem skutków powodzi, oraz szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania tych dotacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 769 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie wzoru pieczęci kasującej bon paliwowy oraz wzorów niektórych dokumentów związanych z bonami paliwowymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 782 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji przez Kasy Chorych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 779 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ewangelizacji i Kultury.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 774 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez teletransmisję danych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 773 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 771 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 781 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib portowych inspektoratów sanitarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 772 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 768 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie emisji obligacji piątej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 780 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 778 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie określenia wzorów ewidencji i rejestrów prowadzonych w postępowaniu w sprawie repatriacji oraz sposobu przetwarzania danych zawartych w tych ewidencjach i rejestrach.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 777 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Chrystusa Odkupiciela Człowieka.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 767 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 775 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie środków dopuszczonych do skażania spirytusu.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 776 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Pastwa z dnia 12 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 764 z 2001

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 763 z 2001

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 762 z 2001

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-02 poz. 183

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-03 poz. 896

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-18 poz. 42

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-02 poz. 466

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-30 poz. 429

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.