Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 784 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na własne mieszkanie.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-04-26
Data wejscia w życie:2001-08-04
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 784 z 2001


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 74                — 5518 —                Poz. 784


784

US TAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na własne mieszkanie. Art. 1. Ustawa określa zasady dofinansowywania ze środków budżetu państwa oprocentowania kredytów udzielanych przez banki osobom fizycznym na cele określone w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) dopłacie — rozumie się przez to pokrywaną ze środków budżetu państwa część należnych bankowi odsetek od kredytu udzielonego na zasadach określonych w ustawie,

2) mieszkaniu — rozumie się przez to budynek mieszkalny albo lokal mieszkalny wybudowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,

3) koszcie mieszkania — rozumie się przez to odpowiednio: a) wartość kosztorysową budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub adaptacji budynku bądź jego części na cele mieszkalne, wraz z wykonaniem przyłączy technicznych, wykonaniem urządzeń i obiektów budowlanych związanych z budynkami mieszkalnymi oraz z czynnościami specjalistycznymi wynikającymi z obowiązków inwestora budowlanego, a wykonywanymi na jego zlecenia, w tym programowaniem, projektowaniem, nadzorowaniem, kierowaniem budową i rozliczaniem robót, b) cenę zakupu mieszkania wraz z ułamkową częścią nieruchomości wspólnej, w tym ułamkową częścią gruntu lub ułamkową częścią prawa użytkowania wieczystego gruntu, c) wysokość wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej — przy czym dopuszcza się zaliczenie do kosztu mieszkania kosztu budowy lub zakupu do 15 m2 powierzchni garażowej,

4) koszcie 1 m2 — rozumie się przez to kwotę uzyskaną w wyniku podzielenia kosztu mieszkania przez jego powierzchnię użytkową, przy czym kwota ta nie może być wyższa niż 110% wartości ostatnio ogłoszonego, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119, z 1999 r. Nr 111, poz. 1281, z 2000 r. Nr 3, poz. 46, Nr 5, poz. 67, Nr 83, poz. 946, Nr 88, poz. 988, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1317 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 32, poz. 386), wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w województwie, na terenie którego znajduje się nabywane mieszkanie,

5) powierzchni bazowej — rozumie się przez to powierzchnię użytkową mieszkania, jednak nie większą niż 50 m2,

6) koszcie powierzchni bazowej — rozumie się przez to kwotę stanowiącą iloczyn powierzchni bazowej i kosztu 1 m2. Art. 3. Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli:

1) kredyt został udzielony w celu sfinansowania: a) budowy mieszkania, b) wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej na nowo budowane mieszkanie, c) zakupu nowo budowanego lub nowo wybudowanego mieszkania od gminy albo od osoby prawnej, jednostki nieposiadającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej, która je buduje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, d) nadbudowy, rozbudowy lub przebudowy budynku w celu uzyskania wyodrębnionego lokalu mieszkalnego, e) adaptacji na cele mieszkalne istniejącego budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu,

2) kredytobiorca w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o udzielenie kredytu, osiągnął dochód nieprzekraczający górnej granicy najwyższego przedziału skali dochodów, określonej na podstawie ustawy, z zastrzeżeniem art. 4,

3) stroną umowy kredytu, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, są oboje małżonkowie,

4) kwota kredytu nie przekracza 70% kosztu mieszkania,

5) okres karencji w spłacie kredytu nie przekracza 18 miesięcy,

6) okres spłaty kredytu nie przekracza 20 lat,

7) kredyt jest spłacany w równych ratach kapitałowych, płatnych miesięcznie lub kwartalnie, przy

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 784 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 789 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Janowo.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 799 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 788 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie postępowania sprawdzajacego przez służbę ochrony państwa oraz za wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 795 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie określenia wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 798 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzania tego skierowania przez Kasę Chorych.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 794 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 793 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 792 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 791 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udzielenie informacji, o powiadomienie oraz o wszczęcie egzekucji albo o dokonanie zabezpieczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 790 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie sposobu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 800 z 2001

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie niedpłatnego przedstawiania w programach ogólnokrajowych telewizyjnych i radiowych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej związanych z zarządzonymi wyborami do Sejmu i do Senatu i obowiązującymi przepisami prawa wyborczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 796 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 797 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia na rok 2001 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 787 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie przejęcia przez ministrów funkcji organu sprawującego nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi nadzorowanymi dotychczas przez kierowników urzędów centralnych, wojewodów lub przez inne jednostki organizacyjne.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 786 z 2001

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 785 z 2001

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-27 poz. 1757

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2005 r. sygn. akt K 6/04

 • Dziennik Ustaw z 1996-10-24 poz. 719

  Ustawa z dnia 24 października 1996 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-16 poz. 600

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości oprocentowania długoterminowych kredytów o stałej stopie procentowej udzielanych przez banki na cele związane z budownictwem mieszkaniowym

 • Monitor Polski 2004 nr 17 poz. 299

  Komunikat Nr 4/2004/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski 2003 nr 13 poz. 199

  Komunikat Nr 3/2003/DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.