Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 64 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-01-11
Data wejscia w życie:2001-02-17
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 64 z 2001


Strona 1 z 9
64

U S TA W A z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4: a) w pkt 2: — w lit. a) na końcu dodaje się wyrazy „ w tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek wychowawczy lub macierzyński wypłaca Zakład, ” — w lit. c) na końcu dodaje się wyrazy „lub podlegają ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli zasiłek wypłaca ten podmiot,” — lit. m) otrzymuje brzmienie: „m) Zakład — w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym pobierających zasiłek wychowawczy lub z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości za-

Dziennik Ustaw Nr 8                — 470 —                Poz. 64


b) w ust. 6 na końcu dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 6a”, c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu: „6a. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, jest objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, sprawdzenia wysokości rocznej podstawy wymiaru składek Zakład dokonuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania imiennych raportów miesięcznych lub deklaracji rozliczeniowej. 6b. Jeżeli w wyniku sprawdzenia wysokości rocznej podstawy wymiaru składek Zakład stwierdzi opłacenie składek od nadwyżki ponad kwotę określoną w ust. 1, informuje o tym niezwłocznie płatników składek i ubezpieczonego za pośrednictwem płatników składek.”;

siłku macierzyńskiego, jeżeli zasiłki te wypłaca Zakład,” — po lit. r) dodaje się lit. s) w brzmieniu: „s) jednostka organizacyjna właściwa w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu — w stosunku do osób, których świadczenia pracownicze finansowane są ze środków Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeń Pracowniczych, jeżeli świadczenia te wypłacane są bezpośrednio przez tę jednostkę,” b) w pkt 13 na końcu dodaje się przecinek oraz pkt 14—16 w brzmieniu: „14) numer NUSP — numer ubezpieczenia społecznego płatnika nadany przez Zakład,

15) numer NIP — numer identyfikacji podatkowej nadany przez urząd skarbowy,

16) rachunek bankowy — rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy będącego jej członkiem.”;

2) w art. 12 w ust. 2 skreśla się wyrazy „7a,”;

3) w art. 13 w pkt 13 po wyrazach „zasiłek macierzyński” dodaje się wyrazy „albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego”;

4) w art. 16 w ust. 8 po wyrazach „zasiłek macierzyński” dodaje się wyrazy „albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego”;

5) w art. 17: a) w ust. 1 wyrazy „i 5—13” zastępuje się wyrazami „5—7 i 9—13”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 16 ust. 8:

1) obliczają płatnicy składek,

2) opłaca Zakład.”;

6) w art. 18: a) po ust. 4b dodaje się ust. 4c w brzmieniu: „4c. Podstawę wymiaru składek dla duchownych będących ubezpieczonymi, o których mowa w art. 9 ust. 1a, stanowi różnica pomiędzy kwotą najniższego wynagrodzenia a kwotą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni lub służby.”, b) w ust. 6 po wyrazach „zasiłek macierzyński” dodaje się wyrazy „albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego”, c) w ust. 11 wyrazy „ust. 4 pkt 5” zastępuje się wyrazami „ust. 4 pkt 5 i ust. 4c”;

7) w art. 19: a) skreśla się ust. 4,

8) w art. 29 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy.”;

9) w art. 33: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) konta płatników składek, oznaczone numerem NUSP, z zastrzeżeniem ust. 3,” b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Numer NUSP nie może mieć ukrytego lub jawnego charakteru znaczącego, pozwalającego na określenie cech płatnika składek.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Do czasu nadania numeru NUSP konto płatnika składek oznacza się numerem NIP, a w przypadku gdy płatnik składek nie posiada numeru NIP, do czasu jego uzyskania — numerem z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, a jeżeli nie posiada również tego numeru — numerem PESEL lub serią i numerem dowodu osobistego albo paszportem.”;

10) art. 35 otrzymuje brzmienie: „Art. 35.

1. We wszystkich dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym z rozliczaniem i opłacaniem składek oraz przyznawaniem i wypłatą świadczeń określonych odrębnymi przepisami, należy podawać:

1) w przypadku ubezpieczonych — numery PESEL i NIP, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tych numerów lub jednego z nich — serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,

2) w przypadku płatników składek — numery NUSP i NIP, z uwzględnieniem art. 43 ust. 7.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 64 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 66 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 65 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Telekomunikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 68 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 67 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 69 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy ze względu na okresy zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje Państwowe" i w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" i ustalenia liczby jednostek uczestnictwa w Funduszu Własności Pracowniczej przypadających na każdą z tych grup.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dobrowolne opłacanie składek ZUS

  Jestem obywatelem polskim i obecnie przebywam w USA, zatrudniany jestem przez osoby prywatne (Amerykanie) na wykonywanie prac domowych i chciałbym opłacać składki ZUS (...)

 • Obowiązek rozwiązania stosunku pracy

  Czy do nabycia prawa do emerytury na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszy Ubezpieczeń Społecznych konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy?

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Przechowywanie dokumentów - umowy cywilnoprawne

  Firma A zatrudnia Zleceniobiorców od 2003 roku do chwili obecnej. W przeciągu lat zawierała z nimi umowy zlecenia w formie ustnej jak i w formie pisemnej. Do tych dwóch (...)

 • Podstawa wymiaru składki na urlopie wychowawczym

  Pracownik przebywa na urlopie wychowawczym w sierpniu. W jaki sposób powinna być przeliczona podstawa do ubezpieczeń społecznych z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym? (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.