Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 868 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-17
Data wejscia w życie:2001-08-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 868 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 80                — 5929 —                Poz. 868


868

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 17 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 883, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 5) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 1998 r. w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 127, poz. 845, z 1999 r. Nr 27, poz. 251 i z 2000 r. Nr 27, poz. 340) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.

1. Funkcjonariusz w korpusie oficerów Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

1) generał: a) mężczyzna — 3 590,33 zł, b) kobieta — 3 634,37 zł,

2) oficer od stopnia pułkownika do stopnia majora: a) mężczyzna — 1 895,51 zł, b) kobieta — 1 890,06 zł,

3) oficer od stopnia kapitana do stopnia podporucznika: a) mężczyzna — 1 863,24 zł, b) kobieta — 1 857,80 zł.

2. Funkcjonariusz w korpusie chorążych Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

1) mężczyzna — 1 812,78 zł,

2) kobieta — 1 808,56 zł.

3. Funkcjonariusz w korpusie podoficerów Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

1) mężczyzna — 1 789,81 zł,

2) kobieta — 1 785,59 zł.

4. Funkcjonariusz w korpusie szeregowych Służby Więziennej otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości:

1) mężczyzna — 1 724,52 zł,

2) kobieta — 1 720,30 zł.

5. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 1—4, otrzymuje równoważnik pieniężny za czyszczenie chemiczne umundurowania w wysokości 287,00 zł.”;

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: „§ 2a. Funkcjonariuszowi wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie i równoważnik pieniężny za czyszczenie chemiczne umundurowania nie później niż w terminie 60 dni od dnia powstania uprawnienia.”;

3) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku wypłaty równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie przed wykorzystaniem urlopu, o którym mowa w ust. 2, funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić nadpłaconą część tego równoważnika nie później niż w ostatnim dniu pełnienia służby przed urlopem.”;

4) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: „§ 3a. Do obliczenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, stosuje się zaokrąglenia w górę do pełnego miesiąca, w którym nastąpiło zdarzenie.” §

2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie przy wypłacaniu równoważników należnych od dnia 1 kwietnia 2001 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: S. Iwanicki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 868 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 860 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 871 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie opłat za przejazdy autostradami.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 862 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 861 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 859 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 870 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 867 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 866 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 869 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzoru odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 865 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru przy wytwarzaniu w procesie obróbki produktów chmielowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 864 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie określenia rejonów uprawy chmielu oraz minimalnych wymagań co do jakości chmielu w zakresie wilgotności, zawartości zanieczyszczeń organicznych i zawartości nasion.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 863 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 858 z 2001

  Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 872 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administracji rządowej w województwie.

porady prawne online

Porady prawne

 • Równoważnik za nieodebrany mundur

  Czy żołnierzowi zawodowemu, w związku z przebywaniem na zasiłku chorobowym (ciężki wypadek przy pracy) należy się ekwiwalent za nieodebrany mundur w razie zwolnienia (...)

 • Umundurowanie komornika i poborcy skarbowego

  Na podstawie uchwały Nr 138 Rady Ministrów w sprawie umundurowania niektórych pracowników urzędów skarbowych(M.P. Nr 28,poz. 199 z dnia 12 września 1986) poborcom (...)

 • Równoważnik dla funkcjonariusza Służby Granicznej

  W związku ze zmianą ustawy o Straży Granicznej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu w celu ustalenia mojego prawa do pobierania równoważnika za (...)

 • Odprawa a ZUS

  Czy do kwoty odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych wchodzą składki ZUS?

 • Równoważnik dla strażaka za brak lokalu

  Jestem pracownikiem Państwowej Straży Pożarnej, do niedawna otrzymywałem ekwiwalent za brak mieszkania, które należy się każdemu funkcjonariuszowi (mieszkań tych (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-19 poz. 251

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-16 poz. 610

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-05 poz. 617

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-01 poz. 1295

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-11 poz. 157

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.