Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 875 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-06-21
Data wejscia w życie:2001-08-22
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 875 z 2001


Strona 1 z 7

Dziennik Ustaw Nr 81                — 5947 —                Poz. 875


875

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 1: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów,” b) w pkt 14 po wyrazie „rolnych” dodaje się wyrazy „i leśnych”, c) w pkt 17 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu: „18) współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego.”;

2) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: „Art. 5a.

1. Organy administracji rządowej w województwie oraz organy samorządu terytorialnego zasięgają opinii właściwej miejscowo izby o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, z wyjątkiem przepisów porządkowych.

2. Termin do przedstawienia opinii, o której mowa w ust. 1, wynosi:

1) co najmniej 14 dni od dnia doręczenia projektu — dla projektów przesłanych przez organy administracji rządowej w województwie,

2) 14 dni od dnia doręczenia projektu — dla projektów przesłanych przez organy samorządu terytorialnego.

3. Nieprzedstawienie przez izbę stanowiska w wyznaczonym terminie uważa się za akceptację przedłożonego projektu.”;

3) w art. 6 w ust. 3 po wyrazach „członków zarządu” dodaje się wyrazy „ , a także przewodniczących rad powiatowych izby, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4,”;

4) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art. 7.

1. Izba:

1) nie może prowadzić działalności gospodarczej,

2) może wyłącznie: a) być wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej, b) tworzyć fundacje, c) być członkiem wspierającym stowarzyszenia oraz założycielem lub członkiem związku stowarzyszeń — które prowadzą działalność w zakresie zgodnym z ustawowymi i statutowymi zadaniami izby.

2. Dochód izby z tytułu posiadania udziałów lub akcji w spółkach może być przeznaczony wyłącznie na realizację zadań ustawowych i statutowych izby.”;

5) w art. 8 w ust. 2: a) w pkt 6 wyrazy „organów izby” zastępuje się wyrazami „komisji rewizyjnej i zarządu izby”, b) w pkt 10 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu: „11) szczegółowe zasady działania rad powiatowych izby.”;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 875 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 880 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 888 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 887 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 886 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 883 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 882 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji miar oraz trybu ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 879 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 885 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie pozwoleń na przywóz na polski obszar celny sprzętu do gier towarzyskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 881 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 889 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kulturze fizycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 878 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 884 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie sprzętu do gier towarzyskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 877 z 2001

  Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 876 z 2001

  Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 874 z 2001

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 873 z 2001

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Techniki i Technologii.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-27 poz. 1250

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1790

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1794

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 1993-12-02 poz. 583

  Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1798

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.