Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 883 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-30
Data wejscia w życie:2001-08-22
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 883 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 81                — 6001 —                Poz. 883


883

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania. Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. — Prawo probiercze (Dz. U. Nr 55, poz. 249, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 636) zarządza się, co następuje: §

1. Za czynności organów i urzędów administracji probierczej, związane z badaniem i cechowaniem stopów metali szlachetnych oraz wyrobów wykonywanych z takich stopów, pobiera się opłaty w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia. §

2. Za czynności organów i urzędów administracji probierczej, związane z wydawaniem opinii i przeprowadzaniem ekspertyz, pobiera się opłaty według stawki godzinowej w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy pracownika administracji probierczej. §

3. Opłaty za czynności organów i urzędów administracji probierczej pobiera się z góry, z wyjątkiem opłat za czynności określone w § 2, które pobiera się najpóźniej przy odbiorze badanego wyrobu. §

4. W przypadku wykonywania czynności przez organy i urzędy administracji probierczej poza siedzibą urzędu, zgłaszający, niezależnie od opłat określonych w rozporządzeniu, zwraca koszty podróży służbowej pracowników administracji probierczej według przepisów w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. §

5. Za czynności organów i urzędów administracji probierczej pobiera się opłaty w wysokości obowiązującej w dniu przyjęcia zgłoszenia wyrobów do wykonania określonej czynności. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: J. Bauc

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2001 r. (poz. 883)

WYSOKOÂå OPŁAT ZA CZYNNOÂCI ORGANÓW I URZ¢DÓW ADMINISTRACJI PROBIERCZEJ §

1. 1. Za zbadanie wyrobów z metali szlachetnych oraz materiałów dentystycznych z tych metali, niezależnie od zastosowanej metody badania, pobiera się następujące opłaty za każdy gram zbadanego wyrobu lub materiału:

1) platynowego, palladowego albo złotego — 1,00 zł,

2) srebrnego albo srebrnopalladowego — 0,10 zł.

2. Za zbadanie srebrnych wyrobów korpusowych oraz srebrnych sztućców, niezależnie od zastosowanej metody badania, pobiera się 0,07 zł za każdy gram zbadanego wyrobu. §

2. Za zbadanie złota listkowego metodą przybliżoną pobiera się za każdy gram zbadanego złota (łącznie z opakowaniem) opłatę 0,50 zł. §

3. Opłaty wymienione w § 1 i 2 oblicza się za każdy rozpoczęty gram zbadanego wyrobu. §

4. Za zbadanie złomu, surowców, półfabrykatów lub odpadów produkcyjnych z metali szlachetnych me-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 883 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 880 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 888 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 887 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 886 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 882 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji miar oraz trybu ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 879 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 885 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie pozwoleń na przywóz na polski obszar celny sprzętu do gier towarzyskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 881 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 889 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kulturze fizycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 878 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 884 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie sprzętu do gier towarzyskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 877 z 2001

  Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 876 z 2001

  Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 875 z 2001

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 874 z 2001

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 873 z 2001

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Techniki i Technologii.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podstawa prawna pobierania opłat za wodomierz

  Czy istnieje podstawa prawna do pobierania opłaty abonamentowej za wodomierz lokatora, kupiony i założony przez niego samego? Jak jest owa podstawa prawna?

 • Opłaty za wodę

  Wynajęłam mieszkanie pewnej rodzinie na dwa lata. Zgodnie z umową najmu, najemca jest obowiązany płacić za wodę. Co miesiąc w czynszu płacę zaliczki za wodę. Nie (...)

 • Zadania zlecone gminie

  Jaki organ rozpoznaje odwołania od decyzji samorządu wydanych w ramach kompetencji zleconych?

 • Kontrola dokumentacji firmy

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i siedzibą firmy jest prywatne mieszkanie. Czy pracownicy US mogą pod moją nieobecność żądać wpuszczenia do mieszkania (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-07 poz. 998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-08 poz. 210

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1809

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-06 poz. 626

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-11 poz. 1757

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za czynności organów administracji miar i podległych im urzędów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.