Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 974 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-20
Data wejscia w życie:2005-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 974 z 2001


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 89, poz. 974, Nr 154, poz. 1786, z 2003 r. Nr 228, poz. 2263.

Art. 1. Ustawa określa zasady ustalania i realizacji świadczenia dla cywilnych ofiar wojny. Art. 2. Cywilnymi ofiarami wojny w rozumieniu ustawy są obywatele polscy, posiadający stałe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, którzy doznali naruszenia sprawności organizmu powodującego całkowitą i trwałą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji:

1) na skutek działań wojennych w latach 1939-1947, nie wchodząc w skład formacji wojskowych, zmilitaryzowanych służb państwowych i ruchu oporu,

2) na skutek eksplozji niewybuchów pozostałych z okresu wojny 1939-1945, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zdarzenie naruszające sprawność organizmu miało miejsce w okresie wojny 1939-1945 lub po wojnie, nie później jednak niż do dnia 15 listopada 1956 r., zaś całkowita i trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji została stwierdzona w ciągu 5 lat od dnia zdarzenia. Art. 3.

1. Cywilnym ofiarom wojny przysługuje świadczenie pieniężne określone w ustawie.

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest samoistne.

3. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, wynosi miesięcznie 50% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, obowiązującej w dniu wejścia w życie ustawy.

4. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest waloryzowane na zasadach wynikających z przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Art. 4. Świadczenie, o którym mowa w art. 3, i koszty jego obsługi finansowane jest z budżetu państwa.

04-01-13

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

Art. 5.

1. Prawo do świadczenia pieniężnego ustalają i świadczenie wypłacają organy rentowe w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Świadczenie pieniężne wypłacane jest:

1) wraz z emeryturą lub rentą - osobie pobierającej emeryturę lub rentę,

2) kwartalnie, w trzecim miesiącu kwartału - osobie mającej ustalone prawo do emerytury lub renty, której wypłata została zawieszona,

3) kwartalnie, w trzecim miesiącu kwartału - osobie niemającej ustalonego prawa do emerytury lub renty, osobie mającej ustalone prawo do emerytury lub renty przez inny organ emerytalno-rentowy albo osobie pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych.

3. Świadczenie pieniężne jest wypłacane osobie uprawnionej, mającej stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 6.

1. Świadczenie przyznaje się na udokumentowany wniosek osoby uprawnionej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać dokumentację medyczną z okresu zdarzenia, o którym mowa w art. 2, potwierdzającą zaistnienie tego zdarzenia oraz inne dowody, potwierdzające związek przyczynowy tego zdarzenia z powstałą całkowitą i trwałą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji.

3. O całkowitej i trwałej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, dacie jej powstania oraz związku przyczynowym ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 2, orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Art. 7.

1. Prawo do świadczenia ustala organ rentowy w formie decyzji.

2. Od decyzji organu rentowego przysługują osobie uprawnionej środki odwoławcze przewidziane dla emerytur i rent w odrębnych przepisach. Art. 8. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

04-01-13

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 974 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 990 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i terminu powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 989 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 980 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 979 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie zakresu i sposobu wyodrębniania składników majątkowych dla Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, pozostających dotychczas w trwałym zarządzie i używaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 978 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 977 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie munduru pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 992 z 2001

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 987 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 988 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 976 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 991 z 2001

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 986 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 985 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 984 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 983 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 982 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 981 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 975 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 973 z 2001

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 972 z 2001

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.