Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1049 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-30
Data wejscia w życie:2001-09-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1049 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 96                — 7164 —                Poz. 1049


1049

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych. Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1994 r. Nr 10, poz. 36, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 1, poz. 1, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 122, poz. 1313 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 1994 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych (Dz. U. Nr 131, poz. 665) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9) ustalenia zdolności do samodzielnej egzystencji.”;

2) § 17 otrzymuje brzmienie: „§ 17.

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do emerytów i rencistów wojskowych, będących byłymi żołnierzami zawodowymi, którzy pełnili służbę w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3. O inwalidztwie oraz związku inwalidztwa lub śmierci z czynną służbą wojskową w stosunku do żołnierzy zawodowych, którzy pełnią służbę w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, orzekają wojskowe komisje lekarskie podległe temu ministrowi.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1049 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1047 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1048 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli.

porady prawne online

Porady prawne

 • Świadczenia socjalne żołnierzy

  Czy w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyz... w/g paragrafu 11 ust. (...)

 • Nieprzestrzeganie przepisów BHP przez żołnierza zawodowego

  Co grozi żołnierzowi zawodowemu za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy?

 • Zwolnienie od służby wojskowej

  Proszę o odpowiedź czy istnieje prawna możliwość odwołania się od decyzji o powołaniu na okresowe ćwiczenia wojskowe osoby będącej jedynym żywicielem rodziny (gospodarstwo (...)

 • Zatrudnianie rencistów

  Na jakich zasadach można zatrudnić osobę pobierającą rentę i czy jest konieczność opłacania za tą osobę składek do ZUS-u?

 • Eksmisja emeryta

  Czy można eksmitować lokatora z pierwszą grupą inwalidzką z ogólnego stanu zdrowia i trzecią grupą inwalidzką choroby zawodowej, jeśli tak to w jakim przypadku?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-30 poz. 1467

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-28 poz. 335

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

 • Monitor Polski 2008 nr 7 poz. 89

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2007 r. w stosunku do 2005 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-10 poz. 733

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-27 poz. 1075

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2012 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.