Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 106 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-02-08
Data wydania:2002-01-28
Data wejscia w życie:2002-02-23
Data obowiązywania:2002-02-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 106 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 10                — 638 —                Poz. 106


106

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

Na podstawie art. 765 § 2 pkt 1 oraz art. 811 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) przypadki, w których Policja lub Straż Graniczna udziela komornikowi pomocy, oraz przypadki i miejsca, w których jest wymagana asysta Policji lub Straży Granicznej,

2) sposób udzielania pomocy lub asystowania Policji lub Straży Granicznej przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych,

3) tryb występowania przez komornika do Policji lub Straży Granicznej o udzielenie pomocy lub asystowanie przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych oraz wymagane w tym celu dokumenty,

Dziennik Ustaw Nr 10                — 639 —                Poz. 106


4) sposób dokumentowania czynności wykonanych przy pomocy lub asystowaniu Policji lub Straży Granicznej,

5) sposób rozliczania kosztów czynności egzekucyjnych wykonanych przy pomocy lub asystowaniu Policji lub Straży Granicznej. §

2. Komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych udzielają pomocy lub asystują właściwe ze względu na miejsce wykonywania czynności egzekucyjnych:

1) organy Policji,

2) organy Straży Granicznej. § 3.

1. Policja udziela pomocy komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, jeżeli w toku wykonywania tych czynności komornik natrafi na opór, który utrudnia lub uniemożliwia mu wykonywanie tych czynności, albo jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi.

2. Straż Graniczna udziela pomocy komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, jeżeli w toku wykonywania tych czynności komornik natrafi na opór stawiany przez funkcjonariusza Straży Granicznej, który utrudnia lub uniemożliwia mu wykonywanie tych czynności, albo jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi, a także w przypadku, gdy przedmiot egzekucji znajduje się na obszarze przejścia granicznego. §

4. Policja lub Straż Graniczna asystuje komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w razie wykonywania tych czynności w obrębie budynków zajmowanych odpowiednio przez Policję lub Straż Graniczną. § 5.

1. Udzielenie pomocy i asystowanie Policji lub Straży Granicznej komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych polega na zapewnieniu mu bezpieczeństwa osobistego oraz dostępu do miejsca wykonywania tych czynności i porządku w tym miejscu.

2. Policja lub Straż Graniczna, udzielając pomocy lub asystując komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, zapewnia bezpieczeństwo również innym uczestnikom postępowania, mając w szczególności na względzie poszanowanie godności osób biorących udział w tych czynnościach. § 6.

1. Policja lub Straż Graniczna udziela pomocy lub asysty komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych po otrzymaniu, co najmniej 7 dni przed terminem czynności, pisemnego wezwania oraz odpisu tytułu wykonawczego sporządzonego przez komornika, na podstawie którego egzekucja jest prowadzona.

2. Policja lub Straż Graniczna asystuje komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych na podstawie jego pisemnego powiadomienia oraz odpi-

su tytułu wykonawczego sporządzonego przez komornika, na podstawie którego egzekucja jest prowadzona.

3. W pilnych przypadkach, zwłaszcza gdy zwłoka groziłaby udaremnieniem egzekucji, udzielenie pomocy lub asystowanie następuje również na ustne wezwanie komornika. W takim przypadku Policja lub Straż Graniczna, nie wstrzymując udzielenia pomocy lub asystowania, żąda okazania tytułu wykonawczego, na którego podstawie egzekucja jest prowadzona, oraz nadesłania po zakończeniu czynności egzekucyjnych odpisu tytułu wykonawczego sporządzonego przez komornika i potwierdzenia wezwania na piśmie. §

7. Pomoc lub asysta, o której mowa w § 3 i 4, jest udzielana przez wyznaczonego funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”. §

8. Funkcjonariusz udzielający pomocy lub asystujący wyjaśnia, czy komornik jest uprawniony do prowadzenia egzekucji. W tym celu może on żądać okazania właściwego dokumentu, a zwłaszcza legitymacji służbowej. § 9.

1. Z przebiegu czynności, o których mowa w § 5, funkcjonariusz sporządza notatkę urzędową, zawierającą określenie terminu, miejsca i rodzaju prowadzonej egzekucji, imię i nazwisko osoby, przeciwko której egzekucja była skierowana, imię i nazwisko komornika, a także opis czynności wykonanych w ramach udzielonej pomocy lub asystowania.

2. Notatkę, o której mowa w ust. 1, funkcjonariusz przekazuje swojemu bezpośredniemu przełożonemu. § 10.

1. Koszty poniesione przez Policję lub Straż Graniczną z tytułu udzielonej pomocy lub asysty przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych ustala się w wysokości ryczałtu za konwój wzmocniony, określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. Nr 111, poz. 705).

2. Rachunek zawierający koszty, o których mowa w ust. 1, przesyła się właściwemu komornikowi.

3. Komornik przekazuje należności z tytułu poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1, na rachunek bankowy jednostki organizacyjnej Policji lub Straży Granicznej, wskazanej w rachunku, o którym mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania rachunku. §

11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 106 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 107 z 20022002-02-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 2002 r. sygn. akt K. 19/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 105 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 104 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 103 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 102 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie cen minimalnych buraków A i B.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 101 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 100 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych oraz zasad udzielania czasu wolnego za wykonywanie zadań służbowych poza normalnymi godzinami służby.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 99 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia specjalistycznej jednostki nadzoru oraz określenie organizacji i zakresu powierzonych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 98 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 97 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 96 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 95 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 94 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie określenia formacji uzbrojonych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 93 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu i warunków wprowadzania do obrotu giełdowego praw majątkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 92 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie określenia minimalnej wielkości środków własnych towarowego domu maklerskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 91 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 90 z 20022002-02-08

  Ustawa z dnia 25 stycznia 2002 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 89 z 20022002-02-08

  Ustawa z dnia 17 stycznia 2002 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.