Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1086 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-08-10
Data wydania:2002-07-18
Data wejscia w życie:2002-08-25
Data obowiązywania:2002-08-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1086 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 127                — 8163 —                Poz. 1086


1086

U S TA W A z dnia 18 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru.

Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810 i Nr 122, poz. 1322) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 w ust. 1 skreśla się wyrazy „lub wyrobach o zawartości cukru co najmniej 20% w przeliczeniu na cukier biały,”;

2) w art. 15 po ust. 2 dodaje się ust. 2a—2c w brzmieniu: „2a. Producenci cukru i inni przedsiębiorcy są obowiązani sprzedawać cukier na rynku krajowym po cenach wyższych niż cena interwencyjna. 2b. Podmioty, o których mowa w ust. 2a, wprowadzające cukier na rynek krajowy po cenach niższych lub równych cenie interwencyjnej, są zobowiązane do wnoszenia opłat sankcyjnych w wysokości wynikającej z pomnożenia ilości tak sprzedanego cukru przez cenę interwencyjną. 2c. Opłaty sankcyjne, o których mowa w ust. 2b, wpłacane są bez wezwania na wydzielony rachunek Agencji Rynku Rolnego i podlegają przepisom ustawy — Ordynacja podatkowa.”;

3) w art. 20: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, działając w imieniu Skarbu Państwa, utworzy niezwłocznie „Krajową Spółkę Cukrową” w drodze podwyższenia kapitału zakładowego jednej ze Spółek Cukrowych utworzonych na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 19, w której Skarb Państwa wykonuje bez ograniczeń prawa ze 100% akcji, wnosząc jako wkład niepieniężny akcje pozostałych Spółek Cukrowych, w których Skarb Państwa wykonuje bez ograniczeń prawa ze 100% akcji.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a—1c w brzmieniu: „1a. Po utworzeniu Krajowej Spółki Cukrowej minister właściwy do spraw Skarbu Państwa spowoduje połączenie w trybie

art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tej spółki ze spółkami, w których:

1) Krajowa Spółka Cukrowa posiada 100 % akcji,

2) Skarb Państwa i Krajowa Spółka Cukrowa wykonują łącznie i bez ograniczeń prawa z co najmniej 75 % akcji,

3) Skarb Państwa i Spółki Cukrowe, w których Skarb Państwa wykonuje bez ograniczeń prawa ze 100% akcji, utworzone na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 19, wykonują łącznie i bez ograniczeń prawa z co najmniej 75% akcji. 1b. Do rozporządzania akcjami Spółek Cukrowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60, poz. 703, Nr 84, poz. 948 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 63, poz. 637, Nr 72, poz. 745, Nr 76, poz. 807 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984). Wartość akcji Skarbu Państwa wnoszonych aportem w spółkach, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie bilansu sporządzonego za ostatni rok obrotowy. 1c. Z chwilą zakończenia postępowań sądowych w stosunku do Âląskiej Spółki Cukrowej oraz pozostałych cukrowni będących w sporze, akcje tych spółek zostaną wniesione na podwyższenie kapitału Krajowej Spółki Cukrowej.” Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1086 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1093 z 20022002-08-10

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1092 z 20022002-08-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1091 z 20022002-08-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1090 z 20022002-08-10

  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1089 z 20022002-08-10

  Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1088 z 20022002-08-10

  Ustawa z dnia 19 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1087 z 20022002-08-10

  Ustawa z dnia 19 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1085 z 20022002-08-10

  Ustawa z dnia 17 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1084 z 20022002-08-10

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu.

 • Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 1083 z 20022002-08-10

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Szóstego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego dnia 5 marca 1996 r. w Strasburgu.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.