Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 129 z 2002 - Strona 8

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń spalających paliwa gazowe podlegających ocenie zgodności.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-02-21
Data wydania:2002-02-05
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-02-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 129 z 2002 - Strona 8


Strona 8 z 10

Dziennik Ustaw Nr 14                — 795 — 4.3.2. Wniosek powinien zawierać:

1) dokumentację systemu jakości,                Poz. 129


3.3.7. Jednostka notyfikowana, która wycofuje zatwierdzenie systemu jakości, powiadamia inne jednostki notyfikowane, podając uzasadnienie. 3.4. Nadzór WE nad prawidłowym działaniem systemu jakości u producenta.

3.4.1. Celem nadzoru WE jest upewnienie się, czy producent wypełnia zobowiązania wynikające z zatwierdzonego systemu jakości. 3.4.2. Producent powinien umożliwić jednostce notyfikowanej dostęp do stanowisk wytwarzania, kontroli, badań i składowania urządzeń, w celu dokonania inspekcji, oraz dostarczyć wszelkich niezbędnych informacji, a w szczególności:

1) dokumentację systemu jakości,

2) zapisy dotyczące jakości — protokoły kontroli i wyniki badań, dane dotyczące wzorcowania, protokoły dotyczące kwalifikacji odpowiednich pracowników. 3.4.3. Jednostka notyfikowana przeprowadza u producenta audyty nie rzadziej niż raz na dwa lata, w celu upewnienia się, czy utrzymuje on i stosuje zatwierdzony system jakości. Jednostka notyfikowana przekazuje producentowi raporty z przeprowadzonych audytów. 3.4.4. Jednostka notyfikowana może, niezależnie od przeprowadzanych audytów, przeprowadzać niezapowiedziane wizytacje u producenta i wykonywać badania urządzeń lub zlecić ich wykonanie. Jednostka notyfikowana przekazuje producentowi protokół przeprowadzanych kontroli i badań. 3.4.5. Producent może na wniosek osoby zainteresowanej udostępnić protokół kontroli i badań sporządzony przez jednostkę notyfikowaną.

4. Deklarowanie zgodności WE z typem wraz z zapewnieniem jakości wyrobu 4.1. Deklarowanie zgodności WE z typem wraz z zapewnieniem jakości wyrobu jest procedurą, przez którą producent wypełniający zobowiązania, o których mowa w pkt 4.2, oświadcza, że dane urządzenia są zgodne z typem opisanym w świadectwie badania typu WE i spełniają zasadnicze wymagania, które ich dotyczą. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel umieszcza na każdym urządzeniu oznakowanie CE i wystawia pisemną deklarację zgodności. Deklaracja może dotyczyć jednego lub kilku urządzeń. Producent przechowuje deklarację zgodności.

2) zobowiązanie do wypełniania obowiązków wynikających z zatwierdzanego systemu jakości oraz utrzymywania zatwierdzanego systemu jakości w celu zapewnienia jego ciągłej odpowiedniości i skuteczności,

3) dokumentację dotyczącą zatwierdzanego typu oraz kopię świadectwa badania typu WE. 4.3.3. Jednostka notyfikowana w ramach systemu jakości bada urządzenia i przeprowadza odpowiednie badania określone w normach, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia, lub badania równoważne, w celu sprawdzenia zgodności urządzeń z zasadniczymi wymaganiami. 4.3.4. Wszystkie elementy i wymagania zastosowane przez producenta powinny być udokumentowane w sposób systematyczny i logiczny w formie podjętych środków, procedur i pisemnych instrukcji. Dokumentacja systemu jakości powinna umożliwiać spójną analizę programów i planów jakości, ksiąg jakości i zapisów dotyczących jakości. 4.3.5. Dokumentacja systemu jakości powinna zawierać w szczególności opis:

1) celów dotyczących jakości, struktury organizacyjnej oraz zakresu odpowiedzialności i uprawnień kierownictwa w odniesieniu do jakości urządzenia,

2) badań i prób, które będą przeprowadzone po zakończeniu wytwarzania urządzenia,

3) metod weryfikacji skutecznego działania systemu jakości. 4.3.6. Jednostka notyfikowana bada i ocenia system jakości producenta w celu stwierdzenia, czy spełnia on wymagania, o których mowa w pkt 4.3.3.—4.3.5. Jednostka notyfikowana przyjmuje domniemanie zgodności badanego systemu jakości w zakresie tych wymagań, które wdrożono stosując odpowiednie normy zharmonizowane. Jednostka notyfikowana, po przeprowadzeniu badań i dokonaniu oceny systemu jakości producenta, powiadamia producenta i inne jednostki notyfikowane o podjętej decyzji. Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres jednostki notyfikowanej, wnioski z badań oraz uzasadnienie podjętej decyzji wynikające z dokonanej oceny systemu jakości w odniesieniu do badanych urządzeń. 4.3.7. Producent powinien informować jednostkę notyfikowaną, która zatwierdziła system jakości, o wszelkich aktualizacjach systemu, wynikających z wprowadzonych zmian, w szczególności nowych technologii i koncepcji dotyczących jakości. 4.3.8. Jednostka notyfikowana bada proponowane zmiany, o których mowa w pkt 4.3.7, i decyduje, czy zmodyfikowany system jakości jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami, czy też jest niezbędna ponowna jego ocena. Jednostka notyfikowana powiadamia producenta o podjętej de-

4.1.2. Obok oznakowania CE umieszcza się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za sprawowanie nadzoru WE. 4.2. Producent powinien stosować zatwierdzony system jakości, o którym mowa w pkt 4.3, w zakresie kontroli końcowej urządzeń i badań, oraz podlegać nadzorowi WE, o którym mowa w pkt 4.4. System jakości.

4.3.

4.3.1. Producent składa w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej wniosek o zatwierdzenie systemu jakości w zakresie danych urządzeń.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 129 z 2002 - Strona 8 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 140 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 139 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 138 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 137 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 136 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 135 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 134 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 133 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 132 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 131 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 130 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 128 z 20022002-02-21

  Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1945

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania tych maszyn i elementów bezpieczeństwa.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1946

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla prostych zbiorników ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1942

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1944

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego.

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-17 poz. 717

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie zużycia energii elektrycznej przez sprzęt chłodniczy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.