Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 136 z 2002 - Strona 10

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-02-21
Data wydania:2002-02-06
Data wejscia w życie:2002-02-21
Data obowiązywania:2002-02-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 136 z 2002 - Strona 10


Strona 10 z 26

Dziennik Ustaw Nr 14                — 825 — g) język obcy nowożytny, h) język obcy klasyczny, i) wiedza o społeczeństwie,                Poz. 136


2. Przewodniczący zespołu egzaminatorów, o którym mowa w § 49 ust. 2, sporządza protokół przebiegu prac tego zespołu.

3. Protokoły, o których mowa w ust. 1 i 2, podpisują członkowie odpowiednich zespołów.

4. Protokoły, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się niezwłocznie właściwej komisji okręgowej. §

52. Protokoły przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałą dokumentację sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego przechowuje się według zasad określonych odrębnymi przepisami. Rozdział 5 Egzamin maturalny §

53. Egzamin maturalny, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, jest przeprowadzany dla absolwentów ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych i ogólnokształcących szkół baletowych, a także dla absolwentów dotychczasowych liceów muzycznych, liceów sztuk plastycznych i szkół baletowych, z uwzględnieniem §

112. § 54.

1. Egzamin maturalny składa się z części wewnętrznej, mającej formę egzaminu ustnego, i z części zewnętrznej, mającej formę egzaminu pisemnego.

2. Część wewnętrzna egzaminu maturalnego obejmuje:

1) przedmioty obowiązkowe: a) język polski, b) język obcy nowożytny,

2) przedmiot wybrany — jeżeli jest nim język obcy nowożytny.

3. Część zewnętrzna egzaminu maturalnego obejmuje:

1) przedmioty obowiązkowe: a) język polski, b) język obcy nowożytny, c) matematykę,

2) jeden przedmiot wybrany przez absolwenta spośród następujących przedmiotów: a) biologia, b) chemia, c) fizyka z astronomią, d) geografia, e) historia, f) informatyka,

j) filozofia, k) historia sztuki, l) historia muzyki, m) wiedza o tańcu — z zastrzeżeniem ust.

5.

4. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem ojczystego języka mniejszości narodowej zdają również egzamin maturalny z tego języka, jako przedmiotu obowiązkowego, w części wewnętrznej i zewnętrznej.

5. Absolwent ma prawo zdawać egzamin maturalny z więcej niż jednego przedmiotu wybranego.

6. Język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot wybrany nie może być tym samym językiem obcym nowożytnym, który zdawany jest jako przedmiot obowiązkowy. § 55.

1. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, słowackiego, szwedzkiego i włoskiego, niezależnie od tego, czy absolwent uczył się danego języka w szkole.

2. Jako egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy lub przedmiot wybrany, można zdawać egzamin z języka ojczystego mniejszości narodowej, jeżeli nie był on językiem nauczanym w szkołach lub oddziałach, o których mowa w § 54 ust. 4, oraz z języka grupy etnicznej.

3. Egzamin maturalny z języka obcego klasycznego można zdawać z łaciny lub greki, niezależnie od tego, czy absolwent uczył się danego języka w szkole. §

56. Absolwenci szkół lub oddziałów z ojczystym językiem nauczania mniejszości narodowej lub grupy etnicznej, jako językiem wykładowym, oraz absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych mogą zdawać na egzaminie maturalnym przedmioty w języku polskim lub — z wyjątkiem języka polskiego — odpowiednio w języku danej mniejszości narodowej lub grupy etnicznej albo w danym języku obcym, będącym drugim językiem nauczania. Wyboru języka, w którym będzie zdawany przedmiot, absolwent dokonuje wraz z deklaracją dotyczącą wyboru przedmiotu, o której mowa w § 62 ust. 1 pkt

6. § 57.

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

2. Laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych uprawnienie wymienione w ust. 1 przysługuje także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 136 z 2002 - Strona 10 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 140 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 139 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 138 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 137 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 135 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 134 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 133 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 132 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 131 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 130 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 129 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń spalających paliwa gazowe podlegających ocenie zgodności.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 128 z 20022002-02-21

  Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Czerwony pasek na świadectwie

  Pytanie dotyczy przepisów regulujących czerwony pasek na świadectwie. Czy aktualny jest zapis § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 (...)

 • Matura a wynagradzanie nauczycieli

  Drugi dzień pisemnego egzaminu dojrzałości był dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Jak ma rozliczyć godziny nadliczbowe nauczyciel, który uczestniczył w pracy komisji (...)

 • Ocena z zachowania a ukończenie szkoły

  Uczennica trzeciej klasy gimnazjum w ubiegłych latach dwukrotnie otrzymała końcoworoczną ocenę naganną z zachowania. W tym roku najprawdopodobniej ponownie otrzyma końcoworoczną (...)

 • Tworzenie klas integracyjnych

  Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej.

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-08 poz. 1119

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-30 poz. 431

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-11 poz. 1629

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2009 r. sygn. akt U 10/07

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-30 poz. 1063

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-09 poz. 9


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.