Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 136 z 2002 - Strona 20

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-02-21
Data wydania:2002-02-06
Data wejscia w życie:2002-02-21
Data obowiązywania:2002-02-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 136 z 2002 - Strona 20


Strona 20 z 26

Dziennik Ustaw Nr 14                — 835 —                Poz. 136


języka mniejszości narodowej — w dniu 13 maja o godz. 900,

2. Egzamin gimnazjalny w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej przeprowadza się począwszy od 2002 r. § 112.

1. Egzamin maturalny przeprowadza się:

1) począwszy od sesji wiosennej w roku szkolnym 2004/2005 — dla absolwentów ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych i ogólnokształcących szkół baletowych, a także dla absolwentów dotychczasowych liceów muzycznych i szkół baletowych,

2) począwszy od sesji wiosennej w roku szkolnym 2005/2006 — dla absolwentów dotychczasowych liceów sztuk plastycznych — z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Egzamin dojrzałości przeprowadza się na warunkach i w sposób określony w załączniku do rozporządzenia:

1) do sesji wiosennej w roku szkolnym 2003/2004 włącznie — dla absolwentów dotychczasowych liceów muzycznych i szkół baletowych,

2) do sesji wiosennej w roku szkolnym 2004/2005 włącznie — dla absolwentów dotychczasowych liceów sztuk plastycznych — z zastrzeżeniem ust.

3. 3. Absolwenci szkół, o których mowa w ust. 2, mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości w kolejnych sesjach egzaminacyjnych w ciągu 2 lat, od sesji wiosennej w roku szkolnym, w którym przystąpili lub mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości, chyba że zgłoszą chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego. § 113.

1. W roku szkolnym 2001/2002 absolwenci dotychczasowych liceów muzycznych i szkół baletowych mogą — na swój wniosek — zdawać egzamin maturalny, z zastrzeżeniem § 114.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, uczeń składa na piśmie do dyrektora szkoły, nie później niż do dnia 28 lutego 2002 r.

3. Listę uczniów, którzy złożyli wnioski, o których mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje właściwej komisji okręgowej, nie później niż do dnia 5 marca 2002 r. § 114.

1. Zdający egzamin maturalny w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002 w pierwszej kolejności zdają część zewnętrzną egzaminu maturalnego.

2. Część zewnętrzna egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych w 2002 r. odbywa się w następujących terminach:

1) język polski — w dniu 9 maja o godz. 9 ,

2) język obcy nowożytny — w dniu 10 maja o godz. 900,

3) ojczysty język mniejszości narodowej dla absolwentów szkół i oddziałów z nauczaniem ojczystego

00

4) matematyka — w dniu 14 maja o godz. 900.

3. Terminy przeprowadzania części zewnętrznej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów wybranych w 2002 r. ustala dyrektor Komisji Centralnej.

4. Część wewnętrzna egzaminu maturalnego w 2002 r. powinna być zakończona do dnia 15 czerwca.

5. Do egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002 nie stosuje się przepisów § 59 ust. 2, § 77 i 79, a termin określony w § 63 ust. 4 wynosi 3 miesiące. § 115.

1. Zdający egzamin maturalny w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002, który :

1) przerwał egzamin maturalny,

2) nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części zewnętrznej lub części wewnętrznej, może przystąpić ponownie do części zewnętrznej lub części wewnętrznej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w sesjach egzaminacyjnych organizowanych przez właściwą komisję okręgową. Przepis § 103 stosuje się odpowiednio.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zdającego, który złożył wniosek, o którym mowa w § 113, i z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu maturalnego, oraz do zdającego, który chce podwyższyć wynik z danego przedmiotu lub zdać dodatkowe przedmioty wybrane.

3. Terminy egzaminów maturalnych, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala dyrektor Komisji Centralnej.

4. Zdający, o których mowa w ust. 1, oraz zdający, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego, o którym mowa w ust. 2, mogą w kolejnych sesjach egzaminacyjnych zamiast do egzaminu maturalnego przystąpić do egzaminu dojrzałości, z zastrzeżeniem § 112 ust.

3. §

116. Absolwenci dotychczasowych liceów muzycznych i szkół baletowych, którzy nie złożyli wniosku, o którym mowa w § 113, składają deklarację dotyczącą wyboru przedmiotów zdawanych w części pisemnej i części ustnej egzaminu dojrzałości do przewodniczącego państwowej komisji egzaminacyjnej w terminie wyznaczonym przez tego przewodniczącego. § 117.

1. W roku szkolnym 2001/2002 część pisemną egzaminu dojrzałości przeprowadza się w następujących terminach:

1) język polski — w dniu 9 maja o godz. 900,

2) drugi przedmiot — w dniu 10 maja o godz. 900.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 136 z 2002 - Strona 20 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 140 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 139 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 138 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 137 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 135 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 134 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 133 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 132 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 131 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 130 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 129 z 20022002-02-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń spalających paliwa gazowe podlegających ocenie zgodności.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 128 z 20022002-02-21

  Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Czerwony pasek na świadectwie

  Pytanie dotyczy przepisów regulujących czerwony pasek na świadectwie. Czy aktualny jest zapis § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 (...)

 • Matura a wynagradzanie nauczycieli

  Drugi dzień pisemnego egzaminu dojrzałości był dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Jak ma rozliczyć godziny nadliczbowe nauczyciel, który uczestniczył w pracy komisji (...)

 • Ocena z zachowania a ukończenie szkoły

  Uczennica trzeciej klasy gimnazjum w ubiegłych latach dwukrotnie otrzymała końcoworoczną ocenę naganną z zachowania. W tym roku najprawdopodobniej ponownie otrzyma końcoworoczną (...)

 • Tworzenie klas integracyjnych

  Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej.

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-08 poz. 1119

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-30 poz. 431

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-11 poz. 1629

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2009 r. sygn. akt U 10/07

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-30 poz. 1063

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-09 poz. 9


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.