Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1304 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-25
Data wydania:2002-09-12
Data wejscia w życie:2002-10-10
Data obowiązywania:2002-09-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1304 z 2002


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 156                — 10103 —                Poz. 1304


1304

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 12 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251, z 1995 r. Nr 95, poz. 471, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 110, poz. 1166) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456

i Nr 101, poz. 1104) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: „§ 4a. Rozporządzenie traci moc z dniem 16 grudnia 2002 r.”;

2) w załączniku „Wykaz Polskich Norm do obowiązkowego stosowania”: a) lp. 30 otrzymuje brzmienie:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1304 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1306 z 20022002-09-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 września 2002 r. sygn. akt K. 38/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1305 z 20022002-09-25

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2002 r. w sprawie zawieszania żołnierzy w czynnościach służbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1303 z 20022002-09-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2002 r. w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1302 z 20022002-09-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1301 z 20022002-09-25

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1300 z 20022002-09-25

  Ustawa z dnia 17 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek stosowania Polskich Norm

  Wykonując usługi projektowania budowlanego spotykamy się z dwoma interpretacjami dotyczącymi obowiązku stosowania się w projektach do Polskich Norm. Według pierwszego (...)

 • Dostępność Polskich Norm

  Chciałbym pozyskać pewne Polskie Normy dotyczące wózków jezdniowych. Poszukiwałem ich w internecie, lecz są wszędzie płatne. Czy nie powinny być bezpłatnie udostępniane?

 • Termin udzielenia odpowiedzi przez TBS

  W jakim maksymalnym terminie Towarzystwo Budownictwa Społecznego musi udzielić odpowiedzi na pisemny wniosek. Na jakiej podstawie prawnej mogą opierać ten termin?

 • Powierzchnia użytkowa w lokalu

  Mam pytanie dotyczące pomiaru powierzchni użytkowej mieszkania. W 1994 roku spółdzielnia mieszkaniowa dokonując pomiaru powierzchni mieszkań nowowybudowanego budynku, (...)

 • Regulowanie czynszu w TBS

  Czy po uwolnieniu czynszów (kiedy to nastąpi?) TBS-y będą mogły dyktować dowolne ceny czynszów za mieszkania czynszowe?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-03 poz. 456

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-28 poz. 1297

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-16 poz. 913

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i Leśnictwa

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-22 poz. 1625

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2002 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-26 poz. 1659

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.