Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1512 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 17 października 2002 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2003 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-31
Data wydania:2002-10-17
Data wejscia w życie:2002-11-15
Data obowiązywania:2002-10-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1512 z 2002


1512

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) ORAZ OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 października 2002 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2003 r. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301 i Nr 166, poz. 1363) zarządza się, co następuje: §

1. 1. W okresie od dnia 3 lutego do dnia 25 kwietnia 2003 r. przeprowadzony zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobór mężczyzn urodzonych w 1984 r.

2. Obowiązkowi stawienia się do poboru w terminie, o którym mowa w ust. 1, podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1979—1983, którzy dotąd nie stawili się do poboru.

3. Do poboru wzywa się także mężczyzn, którzy ukończyli 17 lat życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej. §

2. Do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi wzywa się poborowych urodzonych w latach 1975—1983, którzy:

1) zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru,

2) złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej. §

3. Do stawienia się przed powiatowymi komisjami poborowymi wzywa się poborowych urodzonych w latach 1975—1983, którzy złożyli wnioski:

Dziennik Ustaw Nr 180                — 11507 —                Poz. 1512


1) o odroczenie służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,

2) o skierowanie ich do służby zastępczej. §

4. Do poboru wzywa się także kobiety urodzone w latach 1979—1985, które w roku szkolnym 2002/2003 kończą naukę w średnich i pomaturalnych lub policealnych szkołach medycznych.

§

5. Termin ogłoszenia poboru wyznacza się na dzień 20 stycznia 2003 r. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

—————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracjia publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1512 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1513 z 20022002-10-31

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2002 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez składowanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1511 z 20022002-10-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1510 z 20022002-10-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1509 z 20022002-10-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1508 z 20022002-10-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1507 z 20022002-10-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2002 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1506 z 20022002-10-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2002 r. w sprawie określenia struktury etatowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1505 z 20022002-10-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2002 r. w sprawie uprawnień do kierowania przez żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pojazdami specjalnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1504 z 20022002-10-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 2002 r. w sprawie zwalniania i powoływania do czynnej służby wojskowej w 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1503 z 20022002-10-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2002 r. w sprawie podziału Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej i utworzenia Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Instytutu Rozwoju Miast.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1502 z 20022002-10-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz na polski obszar celny sprzętu do gier towarzyskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1501 z 20022002-10-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2002 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podróże służbowe, przeniesienia lub oddelegowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1500 z 20022002-10-31

  Ustawa z dnia 27 września 2002 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.