Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1716 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-05
Data wydania:2002-11-25
Data wejscia w życie:2002-12-20
Data obowiązywania:2002-12-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1716 z 2002


1716

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa instytucje wydające opinie o możliwości spełnienia przez przedsiębiorcę ———————

1)

lub jednostkę naukową warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

2. Wykaz instytucji, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867).

Minister Gospodarki: J. Piechota

Dziennik Ustaw Nr 203                — 12667 —                Poz. 1716


Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2002 r. (poz. 1716)

WYKAZ INSTYTUCJI WYDAJĄCYCH OPINIE O MO˚LIWOÂCI SPEŁNIENIA PRZEZ PRZEDSI¢BIORC¢ LUB JEDNOSTK¢ NAUKOWĄ WARUNKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH PODCZAS PRAC Z U˚YCIEM MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PRZEZNACZONYCH DO U˚YTKU CYWILNEGO Lp. 1 Nazwa instytucji Zakres opiniowania

Instytut Przemysłu Organicznego Nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych w związw Warszawie ku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub naukowej, z wyłączeniem działalności gospodarczej w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce k. Warszawy Nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub naukowej, w tym w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, z wyłączeniem bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych Nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub naukowej w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych Nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub naukowej, w tym w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych

2

3

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

4

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1716 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1721 z 20022002-12-05

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2002 r. sygn. akt K. 34/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1720 z 20022002-12-05

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1719 z 20022002-12-05

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2002 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1718 z 20022002-12-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1717 z 20022002-12-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków przyznawania i wstrzymywania oraz sposobu korzystania ze świadczeń przez cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1715 z 20022002-12-05

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1714 z 20022002-12-05

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1713 z 20022002-12-05

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie.

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1712 z 20022002-12-05

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-28 poz. 457

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-04 poz. 775

  Ustawa z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-23 poz. 1633

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-10 poz. 541

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie sposobu gromadzenia i przekazywania informacji dotyczących przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego i amunicji

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-01 poz. 437

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.