Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1725 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań próbek środków żywienia zwierząt.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-09
Data wydania:2002-11-20
Data wejscia w życie:2002-12-24
Data obowiązywania:2002-12-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1725 z 2002


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 204                — 12717 —                Poz. 1725


1725

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań próbek środków żywienia zwierząt. Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Ustala się wysokość opłat za przeprowadzenie badań próbek środków żywienia zwierząt, określo———————

1) Minister

ną w załączniku do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Wysokość opłat za przeprowadzenie badań organoleptycznych i fizykochemicznych próbek środków żywienia zwierząt, które nie zostały ujęte w załączniku do rozporządzenia, ustala się jako iloczyn liczby godzin faktycznie przeznaczonych na przeprowadzenie tych badań i stawki za jedną godzinę w wysokości 60 zł. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1725 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1729 z 20022002-12-09

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1728 z 20022002-12-09

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

 • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1727 z 20022002-12-09

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

 • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1726 z 20022002-12-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1724 z 20022002-12-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania antydumpingowego

 • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1723 z 20022002-12-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali.

 • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1722 z 20022002-12-09

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne.

porady prawne online

Porady prawne

 • Pozwani w powództwie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

  Przeciwko komu mężczyzna powinien wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka?

 • Przypomnienie o badaniach okresowych

  Czy pracownik, który wie, że zbliża się termin jego badań okresowych ma obowiązek przypomnieć o tym pracodawcy, jeśli ten nie kwapi się do wydania skierowania na (...)

 • Stawka VAT na sprzedaż zwierząt

  Zajmuję się skupem i sprzedażą bydła, trzody chlewnej. Dokumentuję zakup dowodem wewnętrznym, gdyż jest to zakup od rolników, którzy nie chcą podawać swoich danych. (...)

 • Próbki towarów a VAT

  Spółka zakupiła wzory towarów i prezentuje je swoim ewentualnym kontrahentom jako prezentowanie własnych możliwości produkcyjnych. 1. W czasie prezentacji (szampony, (...)

 • Powtórzenie badań DNA

  Jeśli pierwszy wynik badań DNA stwierdza ojcostwo pozwanego, a on wystąpił o powtórzenie badań i drugi wynik (badania wykonane w innym miejscu, mieście) byłby zaprzeczający (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-30 poz. 1588

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-12 poz. 371

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań środków żywienia zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-22 poz. 1508

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących wytwarzania środków żywienia zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2836

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-29 poz. 110

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu współdziałania inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie sprawowania nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.