Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1875 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz szczegółowych zasad prowadzenia listy lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-21
Data wydania:2002-12-09
Data wejscia w życie:2003-01-05
Data obowiązywania:2002-12-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1875 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 223                — 14000 —                Poz. 1875


1875

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz szczegółowych zasad prowadzenia listy lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu. Na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Wniosek lekarza weterynarii o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii zawiera:

1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania i adres;

2) nazwę i numer dokumentu poświadczającego posiadanie: a) obywatelstwa polskiego albo b) obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

2. Do wniosku, którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) odpis dyplomu lekarza weterynarii, a jeżeli dyplom ten został wydany przez uczelnię zagraniczną, również jego uwierzytelnione tłumaczenie na język polski;

2) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. § 2.

1. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna po podjęciu uchwały stwierdzającej prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii przekazuje niezwłocznie jej odpis Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej.

2. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna po otrzymaniu odpisu uchwały, o której mowa w ust. 1, dokonuje wpisu na listę lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu. § 3.

1. Lista lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu zawiera:

1) numer wpisu nadany lekarzowi weterynarii przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną na liście lekarzy weterynarii;

2) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania i adres lekarza weterynarii;

3) numer i rok wydania dyplomu lekarza weterynarii oraz nazwę uczelni wydającej ten dyplom;

4) nazwę i siedzibę okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej oraz numer uchwały stwierdzającej prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii; ———————

1)

5) datę wpisu i podpis osoby dokonującej tego wpisu;

6) miejsce wykonywania zawodu lekarza weterynarii;

7) adnotacje uzupełniające, dotyczące w szczególności posiadanych kwalifikacji i tytułów zawodowych oraz stopni naukowych.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, jest jawna i może być prowadzona w formie książkowej lub przy zastosowaniu systemów informatycznych. § 4.

1. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna po dokonaniu wpisu na listę lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu zawiadamia o tym okręgową radę lekarsko-weterynaryjną, o której mowa w § 2 ust.

1.

2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna wydaje lekarzowi weterynarii zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) nazwę okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, której organem jest okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna wydająca zaświadczenie;

2) numer i datę uchwały okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej stwierdzającej prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii;

3) imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia lekarza weterynarii;

4) numer i datę wydania dyplomu lekarza weterynarii oraz nazwę uczelni wydającej ten dyplom;

5) podstawę prawną wydania zaświadczenia;

6) numer wpisu na liście lekarzy weterynarii, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;

7) miejsce i datę wydania zaświadczenia;

8) podpis prezesa okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej;

9) pieczęć urzędową okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej. §

5. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, dokonująca skreśleń z listy lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu w przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weteryna-

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1875 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1881 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1880 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1879 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu działalności związanej ze sprzedażą bezpośrednią.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1878 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1877 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Ogrodnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1876 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1874 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie wolnej burty statków morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1873 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1872 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1871 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego na dokumencie wywóz towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1870 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1869 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-30 poz. 1064

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zgłaszania podjęcia lub zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz trybu przekazywania tych zgłoszeń.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-04 poz. 255

  Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-08 poz. 1331

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania lekarzy na listę lekarzy orzeczników oraz skreślania z niej

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-14 poz. 688

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-21 poz. 1627

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.