Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 329 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-04-12
Data wydania:2002-03-01
Data wejscia w życie:2002-04-27
Data obowiązywania:2002-04-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 329 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 37                — 2630 —                Poz. 329


329

USTAWA z dnia 1 marca 2002 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw. Art. 1. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule ustawy, w tytułach rozdziałów 1—3, w art. 1, w art. 3, w art. 4 ust. 1 i 2, w art. 5, w art. 6, w art. 6a ust. 1, w art. 7 ust. 1 i 2, w art. 9 ust. 1, w art. 10 ust. 1 i 2, w art. 12 ust. 1, w art. 12a ust. 1, w art. 14 ust. 1, w art. 20a ust. 1, w art. 22, w art. 36 ust. 1, 2 i 6, w art. 37 i w art. 38 przed wyrazem „Inspekcja” użytym w różnych przypadkach dodaje się wyraz „Państwowa” użyty w odpowiednich przypadkach;

2) w art. 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 6, w art. 12 ust. 1a i ust. 2 pkt 1 i 2, w art. 12a ust. 2 i 3 oraz w art. 31a użyte w różnych przypadkach wyrazy „wojewódzki inspektor sanitarny” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „państwowy wojewódzki inspektor sanitarny”;

3) w art. 10 ust. 1 pkt 3 wyrazy „powiatowy inspektor sanitarny” zastępuje się wyrazami „państwowy powiatowy inspektor sanitarny”;

4) w art. 10 ust. 1 pkt 4 i ust. 5 użyte w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „graniczny inspektor sanitarny” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazami „państwowy graniczny inspektor sanitarny”;

5) w art. 10 ust. 3 i 7, w art. 12a ust. 1, w art. 13 ust. 1 i 2, w art. 15 ust. 1, w art. 21, w art. 23 ust. 1, w art. 25 ust. 1, w art. 26 ust. 1, w art. 27 ust. 1—3, w art. 28 ust. 1 i 2, w art. 29, w art. 30 ust. 1 i 3, w art. 31 ust. 1, w art. 31a, w art. 34 ust. 1 i w art. 35 ust. 1 przed wyrazem „inspektor” użytym w różnych przypadkach i liczbach dodaje się wyraz „państwowy” użyty w odpowiednich przypadkach i liczbach;

Dziennik Ustaw Nr 37                — 2631 —                Poz. 329


a zwłaszcza naruszyć bezpieczeństwo sanitarne na terenie właściwości danej jednostki. Odwołanie w tym trybie następuje w drodze decyzji administracyjnej i wymaga szczegółowego uzasadnienia na piśmie.”;

6) w art. 10 ust. 4 i 7 użyte w różnych przypadkach wyrazy „wojewódzki, powiatowy i graniczny inspektor sanitarny” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „państwowy wojewódzki, państwowy powiatowy i państwowy graniczny inspektor sanitarny”;

7) w art. 10 ust. 6, w art. 12 ust. 2 pkt 1 i w art. 12a ust. 2 użyte w różnych przypadkach i liczbach wyrazy „powiatowy i graniczny inspektor sanitarny” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazami „państwowy powiatowy i państwowy graniczny inspektor sanitarny”;

8) art. 11 otrzymuje brzmienie: „Art. 11.

1. Państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego powołuje Główny Inspektor Sanitarny po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego z udziałem wojewody.

2. Zastępcę państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje Główny Inspektor Sanitarny na wniosek właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

3. Państwowego granicznego i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego powołuje państwowy wojewódzki inspektor sanitarny po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego z udziałem wojewody.

4. Zastępcę państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje państwowy wojewódzki inspektor sanitarny na wniosek właściwego odpowiednio państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego.

5. Powołanie na stanowisko państwowego inspektora sanitarnego następuje na okres 5 lat.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 3, uwzględniając w szczególności sposób ogłaszania o zamiarze przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz skład i zasady działania komisji kwalifikacyjnej.

7. Główny Inspektor Sanitarny może w każdym czasie odwołać państwowego wojewódzkiego, państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego, jeżeli przemawia za tym interes służby, a w szczególności jeżeli działalność tego państwowego inspektora sanitarnego lub podległej mu jednostki może zagrozić prawidłowemu wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

9) w art. 12 ust. 1 wyrazy „powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny” zastępuje się wyrazami „państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny”;

10) w art. 15 dodaje się ust. 1b w brzmieniu: „1b. Państwowi powiatowi i państwowi graniczni inspektorzy sanitarni są bezpośrednio podlegli państwowym wojewódzkim inspektorom sanitarnym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz.1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623).”;

11) w art. 20 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. W Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zakładach opieki zdrowotnej tworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz w jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonuje Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, finansowana z budżetu państwa.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

1) na terenie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez tego ministra,

2) na terenie zakładów opieki zdrowotnej tworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

3) w stosunku do pracowników jednostek, o których mowa w pkt 1, oraz funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, uwzględniając specyfikę zadań wykonywanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i potrzebę zapewnienia sprawnego działania tej Inspekcji.”;

Dziennik Ustaw Nr 37                — 2632 —                Poz. 329


12) w art. 20a w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „finansowanej z budżetu państwa.”;

13) w art. 34 skreśla się ust.

2. Art. 2. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407) w załączniku do ustawy pkt 17 otrzymuje brzmienie: „17) państwowi inspektorzy sanitarni.” Art. 3. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 128, poz. 1407) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 2 wyrazy „1 stycznia 2002 r.” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 2003 r.”;

2) w art. 5: a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 2”, b) skreśla się ust. 2;

3) w art. 6 na końcu dodaje się przecinek i wyrazy „z wyjątkiem art. 1 pkt 8, 10 i 11, w części dotyczącej państwowych granicznych inspektorów sanitarnych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.” Art. 4.

1. Z dniem wejścia w życie ustawy dotychczasowi portowi inspektorzy sanitarni stają się państwowymi portowymi inspektorami sanitarnymi.

2. Od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2002 r. państwowych portowych inspektorów sanitarnych powołuje, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego z udziałem wojewody, i odwołuje właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

3. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się na podstawie przepisów, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1.

4. W okresie, o którym mowa w ust. 2, zastępców państwowych portowych inspektorów sanitarnych powołuje i odwołuje właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny na wniosek właściwego państwowego portowego inspektora sanitarnego.

5. Wojewódzcy, powiatowi i portowi inspektorzy sanitarni, oraz ich zastępcy, zajmujący stanowiska przed dniem wejścia życie ustawy pozostają na stanowisku do czasu powołania państwowego wojewódzkiego, państwowego powiatowego i państwowego portowego inspektora sanitarnego, oraz ich zastępców, zgodnie z przepisami ustawy wymienionej w art. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2002 r.

6. Od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2002 r. państwowi portowi inspektorzy sanitarni są bezpośrednio podlegli właściwym państwowym wojewódzkim inspektorom sanitarnym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623). Art. 5. Ilekroć w innych przepisach jest mowa o Inspekcji Sanitarnej, wojewódzkich, powiatowych lub portowych inspektorach sanitarnych, należy przez to rozumieć odpowiednio Państwową Inspekcję Sanitarną, państwowych wojewódzkich, państwowych powiatowych lub państwowych portowych inspektorów sanitarnych. Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 3 pkt 1 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r., oraz art. 1 pkt 8 i 10, w części dotyczącej państwowych granicznych inspektorów sanitarnych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 329 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 353 z 20022002-04-12

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 marca 2002 r. sygn. akt SK. 2/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 352 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie przypadków, w których funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu przeniesionemu na inne stanowisko służbowe może być zachowane uposażenie według grupy przysługującej na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 351 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie sposobu doprowadzania osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 350 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie współdziałania wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 349 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 348 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie trybu zwrotu kosztów przejazdu i innych poniesionych kosztów przysługujących policjantowi w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 347 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 346 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 345 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie rybołówstwa morskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 344 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń metali ciężkich zanieczyszczających glebę.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 343 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 342 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 341 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 340 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych wyrobów hutniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 339 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 338 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 337 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 336 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 335 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 334 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 333 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać podmioty, którym mogą być powierzone do wykonania te czynności.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.