Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 338 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-04-12
Data wydania:2002-03-18
Data wejscia w życie:2002-04-27
Data obowiązywania:2002-04-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 338 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 37                — 2663 —                Poz. 338


338

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali. Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. Nr 111, poz. 1196) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali, zwanej dalej „dotacją”, w tym:

1) treść wniosku o udzielenie dotacji,

2) sposób rozliczania przyznanej dotacji. § 2.

1. Dotacje ustalone w ustawie budżetowej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w hutach wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie wykazów hut podlegających restrukturyzacji (Dz. U. Nr 138, poz. 1552), zwanych dalej „hutami”, przeznacza się na dofinansowanie:

1) odpraw pieniężnych przysługujących na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 83, poz. 372, Nr 106, poz. 457 i Nr 113, poz. 491, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136), lub jednorazowych odpraw pieniężnych w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 4 tej ustawy, należne pracownikom spełniającym warunki do uzyskania prawa do świadczenia przedemerytalnego i przechodzącym na świadczenia przedemerytalne,

2) nagród jubileuszowych wypłacanych pracownikom uprawnionym do odpraw, o których mowa w pkt 1, w przypadkach gdy pracownik nabywa prawo do nagrody w okresie wypowiedzenia stosunku pracy albo w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy, o ile zakładowy układ zbiorowy pracy zawiera takie postanowienia,

3) doradztwa zawodowego i jednorazowych bezpłatnych szkoleń,

4) świadczeń na przekwalifikowanie — kontraktów szkoleniowych,

5) jednorazowych odpraw warunkowych.

2. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie świadczeń wynikających z uprawnień, o których mowa w ust. 1, w wysokości określonej w umowie zawartej §

6. Minister właściwy do spraw gospodarki ustala wysokość dofinansowania świadczenia na przekwalifikowanie — kontraktu szkoleniowego w umowie, jednakże w granicach określonych w § 4 ust.

2. pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a hutą, zwanej dalej „umową”, wypłacanych pracownikom, z którymi rozwiązano lub będzie rozwiązany stosunek pracy z powodu ograniczenia zdolności produkcyjnych, zmian technologicznych i asortymentowych produkcji, restrukturyzacji organizacyjnej, likwidacji stanowisk, oddziałów i wydziałów produkcyjnych.

3. Umowa na dofinansowanie świadczeń wynikających z uprawnień, o których mowa w ust. 1, określa w szczególności: liczbę zwalnianych pracowników, ogólną kwotę kosztów zmniejszenia zatrudnienia, wyszczególnione uprawnienia objęte dotacją oraz ogólną kwotę dotacji dla huty. § 3.

1. Dotacja jest udzielana na wniosek huty.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) oznaczenie huty ubiegającej się o dotację,

2) określenie rodzaju uprawnienia,

3) liczbę osób i kwotę dotacji z podziałem na rodzaje uprawnień,

4) imienny wykaz pracowników, wraz z numerem PESEL, którzy będą korzystali z poszczególnych rodzajów uprawnień,

5) oświadczenie o wydzieleniu własnych środków na poszczególne rodzaje uprawnień,

6) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania huty ubiegającej się o dotację. § 4.

1. Odprawy i nagrody, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, są przyznawane w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki ustala wysokość dofinansowania odpraw i nagród w umowie w granicach wynikających z zabezpieczonej w budżecie kwoty na ten cel i do wysokości 50% kwoty tych odpraw i nagród. §

5. Minister właściwy do spraw gospodarki ustala wysokość dofinansowania doradztwa zawodowego i jednorazowych bezpłatnych szkoleń do wysokości 100% kosztów.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 338 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 353 z 20022002-04-12

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 marca 2002 r. sygn. akt SK. 2/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 352 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie przypadków, w których funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu przeniesionemu na inne stanowisko służbowe może być zachowane uposażenie według grupy przysługującej na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 351 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie sposobu doprowadzania osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 350 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie współdziałania wojewodów z Krajowym Biurem Wyborczym.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 349 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 348 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie trybu zwrotu kosztów przejazdu i innych poniesionych kosztów przysługujących policjantowi w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 347 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 346 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 345 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie rybołówstwa morskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 344 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń metali ciężkich zanieczyszczających glebę.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 343 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 342 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 341 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 340 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych wyrobów hutniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 339 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 337 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 336 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 335 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 334 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 333 z 20022002-04-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać podmioty, którym mogą być powierzone do wykonania te czynności.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-13 poz. 918

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-07 poz. 942

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-05 poz. 1100

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle koksowniczym.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-04 poz. 1552

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie wykazów hut podlegających restrukturyzacji.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-01 poz. 495

  Ustawa z dnia 12 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.