Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 422 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego uprawniającego do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego w Państwowej Straży Pożarnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-04-26
Data wydania:2002-04-19
Data wejscia w życie:2002-04-30
Data obowiązywania:2002-04-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 422 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 44                — 3282 —                Poz. 422


422

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego uprawniającego do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego w Państwowej Straży Pożarnej. Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 45, poz. 436 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 874 i 877 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Przeszkolenie zawodowe, uprawniające do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego w Państwowej Straży Pożarnej, zwane dalej „przeszkoleniem”, organizuje i prowadzi Szkoła Główna Służby Pożarniczej wspólnie z Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej.

2. Odbycie przeszkolenia nie jest wymagane w przypadku posiadania tytułu zawodowego technika pożarnictwa.

3. Przeszkolenie prowadzone jest w formie rocznych zaocznych studiów podyplomowych. § 2.

1. Program przeszkolenia i jego organizację ustala Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu z Komendantem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Komendantem Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej.

2. Limit przyjęć na przeszkolenie i miejsce realizacji zajęć ustala Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. § 3.

1. Kandydatów na przeszkolenie, spośród strażaków zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, kierują odpowiednio: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, właściwy komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, właściwy komendant szkoły Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa.

2. Na przeszkolenie mogą być przyjmowane osoby niebędące strażakami.

3. Osoby niebędące strażakami, zatrudnione w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, kierują na przeszkolenie kierownicy tych jednostek. § 4.

1. Uczestnicy przeszkolenia składają egzamin końcowy, obejmujący część teoretyczną i praktyczną, przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w uzgodnieniu z Komendantem Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, spośród kadry dydaktycznej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej.

2. Komisja egzaminacyjna ustala regulamin swojego działania.

3. Formę i zakres egzaminu końcowego określa program przeszkolenia.

4. Uczestnicy przeszkolenia, którzy otrzymali ocenę niedostateczną z egzaminu teoretycznego lub praktycznego, składają egzamin poprawkowy przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w ust.

1. §

5. Uczestnicy przeszkolenia, którzy egzamin końcowy złożyli z wynikiem pozytywnym, otrzymują dyplomy stwierdzające ukończenie studiów podyplomowych w zakresie oficerskiego przeszkolenia zawodowego. §

6. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 157). §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2002 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 422 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 423 z 20022002-04-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2002 r. sygn. akt SK. 18/01

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 421 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości pełnienia służby funkcjonariuszom Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 420 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności operacyjno-rozpoznawczych niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 419 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 418 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie egzaminów na pierwszy stopień podoficerski i chorążego w Biurze Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 417 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie "Kairos".

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 416 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 415 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie kosztów sądowych przy zakładaniu ksiąg wieczystych.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 414 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 413 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad zwrotu składek na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe z tytułu zatrudnienia absolwenta.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 412 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 411 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie środków specjalnych w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 410 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z właściwymi starostami w zakresie przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz sposobu i terminów płatności.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 409 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-04 poz. 1626

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw z 2008-02-13 poz. 144

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-08 poz. 516

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-24 poz. 298

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad okresowego opiniowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-11 poz. 188

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.