Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 14

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-08
Data wydania:2002-02-26
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-05-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 14


Strona 14 z 27

Dziennik Ustaw Nr 50 Zadania szkoły                — 3577 —                Poz. 451


1. Zapewnienie warunków do realizacji celów edukacyjnych poprzez różnorodne formy organizacji procesu dydaktycznego.

2. Umożliwienie obserwacji i wykonywania wybranych badań laboratoryjnych.

3. Zapewnienie warunków do wykorzystania środków multimedialnych i zasobów internetowych do wspomagania procesu kształcenia w zakresie leśnictwa. Treści nauczania

1. Podstawy typologii i siedliskoznawstwa.

2. Nasiennictwo.

3. Szkółkarstwo.

4. Naturalne i sztuczne odnowienia.

5. Pielęgnowanie i użytkowanie lasu.

6. Pozagospodarcze funkcje lasu.

7. Ochrona lasu i łowiectwo.

3. Zapewnienie warunków do wykorzystania środków multimedialnych i zasobów internetowych do wspomagania procesu kształcenia w zakresie obróbki wyrobów z drewna i wikliny.

4. Zapewnienie warunków do samodzielnego i bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń. Treści nauczania

1. Maszyny elektryczne i napęd elektryczny.

2. Podstawowe elementy i układy elektroniczne.

3. Elementy automatyki.

4. Tartacznictwo.

5. Suszarnictwo.

6. Obróbka ręczna i maszynowa.

7. Obróbka hydrotermiczna i plastyczna.

8. Produkcja tworzyw drzewnych.

9. Obróbka chemiczna. Osiągnięcia

Osiągnięcia

1. Prowadzenie obserwacji, interpretowanie praw biologicznych i ekologicznych oraz zjawisk przyrodniczych, zachodzących w środowisku leśnym.

2. Diagnozowanie zagrożeń dla środowiska, określanie sposobów zapobiegania, ograniczania i zwalczania zagrożeń.

3. Określanie metod racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi, z uwzględnieniem funkcji pełnionych przez las.

4. Rozróżnianie narzędzi, maszyn, urządzeń oraz metod wykonywania podstawowych prac w gospodarstwie leśnym. Blok tematyczny: OBRÓBKA DREWNA I WIKLINY Cele edukacyjne

1. Zapoznanie z zasadami klasyfikacji materiałów tartych i wikliniarskich.

2. Zapoznanie z podstawowymi urządzeniami stosowanymi do produkcji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

3. Przygotowanie do wykonywania prostych badań właściwości materiałów.

4. Zapoznanie z metodami stosowanymi przy produkcji wyrobów z drewna i wikliny. Zadania szkoły

1. Zapewnienie warunków do obserwacji procesów obróbki drewna i wikliny.

2. Umożliwienie obserwacji eksploatacji maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

1. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu obróbki wyrobów.

2. Rozróżnianie podstawowych elementów maszyn i urządzeń technicznych.

3. Rozpoznawanie i określanie przeznaczenia narzędzi do ręcznej obróbki drewna.

4. Przewidywanie zagrożeń, wynikających z nieprawidłowej eksploatacji maszyn w przemyśle drzewnym.

5. Określanie wpływu procesów technologicznych na środowisko. Blok tematyczny: PROJEKTOWANIE WYROBÓW Z DREWNA I WIKLINY Cele edukacyjne

1. Zapoznanie z zasadami przedstawiania przedmiotów w widokach i przekrojach.

2. Przygotowanie do odczytywania rysunku zestawieniowego.

3. Przygotowanie do wykonania rysunku złożeniowego prostego wyrobu.

4. Zapoznanie z zasadami doboru materiałów do produkcji określonego wyrobu.

5. Przygotowanie do doboru materiałów wykończeniowych.

6. Przygotowanie do opracowania rozwiązania wybranego wyrobu.

7. Uświadamianie znaczenia własnych cech psychofizycznych do podjęcia pracy w zawodach związanych z leśnictwem i obróbką drewna.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 14 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 456 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 455 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 454 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 453 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 452 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1615

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-23 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.