Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 16

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-08
Data wydania:2002-02-26
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-05-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 16


Strona 16 z 27

Dziennik Ustaw Nr 50 Blok tematyczny: WYTWARZANIE I EKSPLOATACJA Cele edukacyjne

1. Rozwijanie zainteresowań technicznych.                — 3579 — Osiągnięcia                Poz. 451


1. Korzystanie z literatury technicznej, norm technicznych i katalogów przy rozwiązywaniu problemów technologicznych.

2. Tworzenie algorytmów postępowania przy projektowaniu dokumentacji technologicznej i wytwarzaniu części maszyn przy zastosowaniu różnych technik.

3. Dobieranie materiałów, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej dla części maszyn.

4. Dobieranie technik wytwarzania do wykonania części maszyn.

5. Organizowanie laboratoryjnych stanowisk pracy w zakresie wytwarzania prostych elementów różnymi technikami.

6. Wytwarzanie prostych elementów maszyn przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa pracy.

7. Prowadzenie kontroli jakościowej gotowego wyrobu.

8. Podejmowanie działań związanych z oszczędnym wykorzystaniem materiałów, surowców, paliw i energii.

9. Porównywanie i ocenianie urządzeń technicznych według kryteriów ich sprawności i wpływu na środowisko.

10. Określanie przyczyn zużycia i zapobieganie uszkodzeniom maszyn i urządzeń.

11. Porównywanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych z nowymi tendencjami rozwojowymi. Blok tematyczny: AUTOMATYZACJA PROCESÓW WYTWARZANIA Cele edukacyjne

1. Rozwijanie zainteresowań technicznych.

2. Przewidywanie skutków technicznych, ekonomicznych i społecznych wprowadzania automatyzacji i robotyzacji.

3. Korzystanie z literatury technicznej, norm technicznych, poradników, katalogów.

4. Wykonywanie projektów o różnym stopniu trudności.

5. Wdrażanie do stosowania procedur zapewnienia jakości w procesach automatyzacji i robotyzacji.

6. Porównywanie rozwiązań technicznych w automatyce i robotyce z nowymi tendencjami rozwojowymi.

7. Wdrażanie do samokształcenia w zakresie automatyki i robotyki. Zadania szkoły

1. Organizowanie procesu kształcenia w sposób umożliwiający kształtowanie postaw twórczych

2. Kształtowanie umiejętności wynikających ze zmieniających się technologii, narzędzi pracy i materiałów.

3. Korzystanie z literatury technicznej, norm technicznych, poradników, katalogów.

4. Określenie znaczenia materiałów tworzyw konstrukcyjnych we współczesnych technikach wytwarzania.

5. Wykonywanie badań własności materiałów.

6. Planowanie różnych technik wytwarzania do wykonania typowych części maszyn.

7. Określanie wpływu warunków eksploatacji na trwałość i niezawodność obiektów technicznych.

8. Wdrażanie do stosowania procedur zapewnienia jakości na wszystkich etapach wytwarzania i eksploatacji.

9. Wdrażanie bezpiecznych i niezagrażających środowisku naturalnemu technik wytwarzania.

10. Wykonywanie projektów o różnym stopniu trudności.

11. Wdrażanie do stosowania komputerowego wspomagania wytwarzania elementów maszyn.

12. Wdrażanie do samokształcenia w zakresie stosowania mechanicznych technik wytwarzania. Zadania szkoły

1. Organizowanie procesu kształcenia w sposób umożliwiający kształtowanie postaw twórczych uczniów, grupowe rozwiązywanie problemów, uczenie się poprzez doświadczanie, samodzielne uczenie się.

2. Zapewnienie warunków do kształtowania umiejętności ogólnozawodowych poprzez tworzenie laboratoryjnych stanowisk dydaktycznych.

3. Zapewnienie warunków do korzystania z technologii informacyjnej.

4. Zapewnienie warunków do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej.

5. Zapewnienie warunków do posługiwania się technologią informatyczną w procesach wytwarzania elementów maszyn. Treści nauczania

1. Materiałoznawstwo.

2. Techniki wytwarzania.

3. Procesy technologiczne.

4. Urządzenia techniczne.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 16 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 456 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 455 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 454 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 453 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 452 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1615

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-23 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.