Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 17

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-08
Data wydania:2002-02-26
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-05-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 17


Strona 17 z 27

Dziennik Ustaw Nr 50                — 3580 —                Poz. 451


uczniów, grupowe rozwiązywanie problemów, uczenie się poprzez doświadczanie, samodzielne uczenie się.

2. Zapewnienie warunków do kształtowania umiejętności ogólnozawodowych poprzez tworzenie laboratoryjnych stanowisk dydaktycznych.

3. Zapewnienie warunków do korzystania z technologii informacyjnej.

4. Zapewnienie warunków do korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej.

5. Umożliwienie obserwacji procesów automatyzacji i robotyzacji. Treści nauczania

1. Elementy elektrotechniki i elektroniki.

2. Aparatura kontrolno-pomiarowa.

3. Podstawy automatyki.

4. Układy regulacji automatycznej.

5. Technika sterowania.

6. Robotyka. Osiągnięcia

1. Dokonywanie pomiarów prostych układów elektrycznych i elektronicznych.

2. Projektowanie prostych układów kontrolno-pomiarowych do pomiaru wybranych wielkości fizycznych.

3. Budowanie układów regulacji automatycznej.

4. Budowanie prostych układów sterowania.

5. Budowanie modeli prostych układów manipulacyjnych. PROFIL — MECHATRONICZNY Blok tematyczny: KONSTRUKCJE I TECHNOLOGIE MECHANICZNE Cele edukacyjne

1. Interpretacja podstawowych zjawisk fizycznych z zakresu mechaniki technicznej.

2. Rozwijanie zainteresowań technicznych w zakresie funkcjonowania typowych maszyn i urządzeń.

3. Przygotowanie uczniów do samodzielnego posługiwania się informacją techniczną.

4. Rozwijanie zainteresowań technicznych w zakresie nowoczesnych technologii. Zadania szkoły

1. Zapewnienie warunków do rozwoju umiejętności ogólnozawodowych z zakresu technologii i materiałoznawstwa.

2. Zorganizowanie procesu kształcenia w sposób umożliwiający kształtowanie postaw twórczych, pracę w grupie i korzystanie z różnych źródeł informacji.

3. Zapewnienie warunków do korzystania z technologii informacyjnej w rozwijaniu zainteresowań technicznych. Treści nauczania

1. Klasyfikacja i właściwości materiałów stosowanych w mechatronice.

2. Konstrukcje mechaniczne z elementami maszynoznawstwa.

3. Wybrane zagadnienia dotyczące technologii.

4. Techniki sporządzania informacji technicznych. Osiągnięcia

1. Analizowanie podstawowych zjawisk z zakresu mechaniki technicznej.

2. Wykonywanie rysunków technicznych z wykorzystaniem różnych technik.

3. Rozróżnianie i klasyfikowanie podstawowych części maszyn.

4. Dobieranie materiałów i technologii wytwarzania prostych konstrukcji z wykorzystaniem technologii informatycznej. Blok tematyczny: PODSTAWY MECHATRONIKI Cele edukacyjne

1. Rozwijanie zainteresowań technicznych w zakresie mechatroniki.

2. Uświadomienie znaczenia zjawisk i praw w mechatronice.

3. Kształtowanie umiejętności interpretowania zasad działania podstawowych elementów układów mechatronicznych. Zadania szkoły

1. Umożliwienie rozwijania zainteresowań technicznych w zakresie mechatroniki.

2. Zapewnienie warunków do wykonywania doświadczeń związanych ze zjawiskami występującymi w układach mechatronicznych.

3. Zapewnienie warunków do posługiwania się technologią informatyczną w rozwiązywaniu problemów technicznych. Treści nauczania

1. Prawa i zjawiska w układach mechatronicznych.

2. Zasady działania typowych elementów układów mechatronicznych.

3. Pomiary wybranych wielkości fizycznych.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 17 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 456 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 455 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 454 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 453 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 452 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1615

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-23 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.