Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 19

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-08
Data wydania:2002-02-26
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-05-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 19


Strona 19 z 27

Dziennik Ustaw Nr 50                — 3582 —                Poz. 451


3. Charakteryzowanie typowych części maszyn, instalacji i układów.

4. Określanie błędnych rozwiązań, eliminowanie ich, twórcze rozwiązywanie problemów i projektowanie własnych rozwiązań.

5. Poznanie przyrządów pomiarowych oraz interpretowanie ich wskazań.

6. Wykorzystywanie komputera do pozyskiwania informacji, wykonywania rysunków i prezentowania własnych rozwiązań. Blok tematyczny: PRODUKCJA ROLNICZA Cele edukacyjne

1. Poznanie funkcji rolnictwa w gospodarce rynkowej i czynników wpływających na organizację gospodarstw.

2. Przygotowanie do identyfikowania czynników środowiska oraz zabiegów agro- i zootechnicznych wpływających na wzrost i rozwój roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich.

3. Kształtowanie aktywnych postaw wobec problemów produkcji rolniczej, przetwarzania płodów rolnych i planowania kariery zawodowej.

4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje dotyczące rolnictwa i środowiska przyrodniczego. Zadania szkoły

1. Zapewnienie warunków do realizacji celów edukacyjnych poprzez różnorodne formy organizacji procesu dydaktycznego.

2. Wykorzystanie środków multimedialnych i zasobów internetowych do wspomagania procesu kształcenia ogólnozawodowego w zakresie produkcji rolniczej.

3. Zapewnienie prawidłowego wyposażenia stanowisk pracy dydaktycznej w modele, makiety, filmy dydaktyczne, foliogramy, plansze itp. Treści nauczania

1. Gospodarstwo rolne i jego organizacja.

2. Podstawy produkcji rolniczej.

3. Wybrane technologie produkcji roślinnej.

4. Wybrane technologie produkcji zwierzęcej.

5. Rolnictwo ekologiczne. Osiągnięcia

1. Dokonywanie oceny miejsca i znaczenia rolnictwa w gospodarce rynkowej.

2. Określanie wpływu czynników środowiska, zabiegów agro- i zootechnicznych na wzrost i rozwój roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich.

3. Planowanie technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej.

4. Określanie przeznaczenia maszyn, urządzeń i pojazdów stosowanych w rolnictwie.

5. Analizowanie opłacalności działalności produkcyjnej w rolnictwie.

6. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności w doborze i wykorzystaniu różnych narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów z zakresu kształcenia ogólnozawodowego. Blok tematyczny: PODSTAWY PRZETWÓRSTWA ˚YWNOÂCI Cele edukacyjne

1. Poznanie zasad określania wartości odżywczej i dietetycznej surowców, półproduktów i wyrobów gotowych.

2. Przygotowanie do podejmowania działań dotyczących planowania operacji i procesów technologicznych.

3. Ocenianie wpływu operacji i procesów technologicznych oraz różnych metod utrwalania na wartość odżywczą, dietetyczną, trwałość oraz cechy organoleptyczne produktów spożywczych.

4. Poznanie zasad oceny jakości surowców, półproduktów i produktów spożywczych.

5. Przygotowanie do podejmowania działań dotyczących zapewnienia jakości na wszystkich etapach produkcji żywności. Zadania szkoły

1. Zapewnienie warunków do rozpoznawania przykładowych surowców, półproduktów, ich oceny oraz rozwiązywania prostych problemów technicznych.

2. Organizowanie procesu kształcenia w sposób umożliwiający zespołowe rozwiązywanie problemów oraz samodzielne uczenie się.

3. Zapewnienie warunków do korzystania z technologii informacyjnej.

4. Zapewnienie warunków do korzystania z różnych źródeł informacji technicznej.

5. Zapewnienie prawidłowego wyposażenia stanowisk pracy dydaktycznej w modele, makiety, filmy dydaktyczne, foliogramy i inne.

6. Umożliwienie obserwacji wybranych badań laboratoryjnych. Treści nauczania

1. Składniki żywności.

2. Operacje i procesy w przemyśle spożywczym.

3. Metody utrwalania żywności.

4. Badanie surowców i produktów spożywczych.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 19 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 456 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 455 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 454 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 453 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 452 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1615

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-23 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.