Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 20

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-08
Data wydania:2002-02-26
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-05-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 20


Strona 20 z 27

Dziennik Ustaw Nr 50 Osiągnięcia                — 3583 — Treści nauczania                Poz. 451


1. Interpretowanie zjawisk fizycznych i chemicznych występujących podczas wybranych operacji i procesów technologicznych oraz utrwalania w przetwarzaniu żywności.

2. Zastosowanie poznanych metod i urządzeń do określonych operacji i procesów technologicznych oraz utrwalania żywności.

3. Określanie wpływu operacji i procesów technologicznych na cechy organoleptyczne, wartość odżywczą i trwałość przetwarzanych surowców oraz wyrobów gotowych.

4. Ustalanie metod oceniających jakość surowców, półproduktów i produktów spożywczych.

5. Wskazywanie zagrożeń w przetwórstwie żywności. Blok tematyczny: PRZETWÓRSTWO SUROWCÓW ROÂLINNYCH I ZWIERZ¢CYCH Cele edukacyjne

1. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji technicznej.

2. Uświadomienie roli stosowania osiągnięć technologicznych i technicznych w rozwoju ludzkości.

3. Przygotowanie do rozróżniania i dobierania surowców, materiałów pomocniczych, maszyn i urządzeń do produkcji wybranych wyrobów spożywczych.

4. Rozpoznawanie analogii w ciągach operacji i procesów technologicznych i w oparciu o analogie planowanie własnych rozwiązań.

5. Poznanie podstawowych zasad higieny produkcji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Przewidywanie zagrożeń środowiska naturalnego ze strony przetwórstwa surowców roślinnych i zwierzęcych. Zadania szkoły

1. Zapewnienie warunków do rozpoznawania przykładowych wyrobów spożywczych, ich oceny oraz rozwiązywania prostych problemów technicznych.

2. Organizowanie procesu kształcenia w sposób umożliwiający zespołowe rozwiązywanie problemów oraz samodzielne uczenie się.

3. Zapewnienie warunków sprzyjających rozwojowi postaw twórczych.

4. Zapewnienie warunków do korzystania z różnych źródeł informacji technicznej.

5. Wykorzystanie środków multimedialnych i zasobów internetowych do wspomagania procesu kształcenia ogólnozawodowego.

6. Zapewnienie prawidłowego wyposażenia stanowisk pracy dydaktycznej w modele, makiety, filmy dydaktyczne, foliogramy i inne.

1. Przetwórstwo zbóż i innych surowców roślinnych.

2. Przetwórstwo roślin okopowych.

3. Przetwórstwo owocowo-warzywne.

4. Przemysł fermentacyjny.

5. Produkcja piekarsko-ciastkarska i cukiernicza.

6. Przemysł koncentratów, odżywek i ziół.

7. Przetwórstwo mięsne.

8. Przetwórstwo rybne.

9. Przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie.

10. Przetwórstwo mleczarskie. Osiągnięcia

1. Zastosowanie poznanych operacji i procesów w planowaniu technologii przetwórstwa wybranych surowców roślinnych i zwierzęcych.

2. Poznanie metod oceny jakości oraz dobierania surowców, materiałów pomocniczych, maszyn i urządzeń, parametrów technologicznych w przetwórstwie surowców roślinnych i zwierzęcych.

3. Projektowanie w oparciu o analogie produkcji wybranych wyrobów spożywczych.

4. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności w doborze i wykorzystaniu różnych narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów z zakresu kształcenia ogólnozawodowego. PROFIL — SOCJALNY Blok tematyczny: CZŁOWIEK JAKO JEDNOSTKA Cele edukacyjne

1. Poznanie struktury psychofizycznej człowieka.

2. Rozwijanie umiejętności interpretowania zachowań człowieka.

3. Poznanie zasad i aktywne działanie w relacji ja — środowisko.

4. Rozwijanie twórczej postawy wobec siebie i otaczającej rzeczywistości.

5. Poznanie uwarunkowań funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Zadania szkoły

1. Zapewnienie dostępu do różnych źródeł informacji.

2. Zapewnienie warunków do prowadzenia zajęć w formie warsztatowej. Treści nauczania

1. Istota i sposoby poznawania rzeczywistości.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 20 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 456 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 455 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 454 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 453 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 452 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1615

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-23 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.