Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 25

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-08
Data wydania:2002-02-26
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-05-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 25


Strona 25 z 27

Dziennik Ustaw Nr 50 Osiągnięcia

1. Określenie znaczenia działalności usługowej.                — 3588 —                Poz. 451


3. Stosowanie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy przy świadczeniu usług. Blok tematyczny: ADMINISTROWANIE PRZEDSI¢BIORSTWEM USŁUGOWYM Cele edukacyjne

1. Umiejętność obsługi przedsiębiorstwa usługowego zgodnie z zasadami kultury i kultury osobistej oraz normami etyki zawodowej.

2. Zastosowanie umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń biurowych w tworzeniu wizerunku przedsiębiorstwa usługowego.

3. Zastosowanie w obsłudze przedsiębiorstwa usługowego komputera, nowoczesnych urządzeń biurowych i środków łączności. Zadania szkoły

1. Rozwijanie u uczniów postaw przedsiębiorczości.

2. Zapewnienie warunków do korzystania z technologii informacyjnej i nowoczesnych technik biurowych.

3. Organizowanie procesu kształcenia w sposób umożliwiający zespołowe rozwiązywanie problemów, samodzielne uczenie się i publiczne prezentacje.

4. Umożliwianie uczniom przestrzegania zasad etyki, w tym etyki zawodowej.

5. Stworzenie atmosfery sprzyjającej komunikacji i negocjacji. Treści nauczania

1. Komputerowa edycja tekstu i korespondencja przedsiębiorstwa usługowego.

2. Zastosowanie pakietów biurowych wspomagane nowoczesnymi urządzeniami biurowymi.

3. Kultura i etyka zawodu.

2. Rozróżnianie zakresu i charakteru podstawowych usług.

3. Znajomość podstaw prawnych prowadzenia określonej działalności usługowej.

4. Prowadzenie podstawowych badań marketingowych w działalności usługowej.

5. Dobieranie formy reklamy do rodzaju usługi.

6. Prowadzenie podstawowych rozliczeń finansowo-księgowych przedsiębiorstwa usługowego. Blok tematyczny: OBSŁUGA KLIENTA Cele edukacyjne

1. Poznanie różnych form obsługi klienta.

2. Poznanie przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Znajomość praw klienta.

4. Poznanie systemów oceny jakości towarów i usług.

5. Poznanie zasad organizacji pracy. Zadania szkoły

1. Zapewnienie warunków do realizacji celów edukacyjnych poprzez różnorodne formy organizacji procesu dydaktycznego.

2. Zapewnienie warunków do korzystania z technologii informacyjnej.

3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość wykonywanych usług.

4. Zapewnienie dostępu do podstawowych aktów prawnych, w szczególności dotyczących praw klienta. Treści nauczania

1. Jakość usług.

2. Higiena pracy.

3. Prawo pracy.

4. Elementy towaroznawstwa. Osiągnięcia

1. Dobieranie odpowiednich metod obsługi klienta w zależności od rodzaju usługi i typu klienta.

2. Analizowanie jakości świadczonych usług i jakości towarów. Osiągnięcia

4. Techniki multimedialne.

1. Sporządzanie korespondencji i prowadzenie dokumentacji przedsiębiorstwa usługowego przy pomocy komputera.

2. Przygotowanie prezentacji przedsiębiorstwa usługowego.

3. Tworzenie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń biurowych.

4. Prowadzenie negocjacji.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 25 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 456 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 455 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 454 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 453 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 452 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1615

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-23 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.