Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-08
Data wydania:2002-02-26
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-05-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 4


Strona 4 z 27

Dziennik Ustaw Nr 50 Zadania szkoły                — 3567 —                Poz. 451


1. Zapewnienie warunków do kształtowania umiejętności wykonywania badań na rzecz środowiska przyrodniczego.

2. Umożliwienie obserwacji badań laboratoryjnych związanych z ochroną środowiska przyrodniczego.

3. Zapewnienie możliwości posługiwania się technologią informatyczną w opracowywaniu wyników badań środowiska przyrodniczego.

4. Rozbudzanie zainteresowań problemami ochrony środowiska przyrodniczego własnego regionu.

5. Przygotowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania wiedzy o sposobach minimalizacji lub unieszkodliwiania zanieczyszczeń środowiska. Treści nauczania

1. Wykrywanie i analiza chemiczna zanieczyszczeń atmosfery.

2. Wykrywanie i analiza chemiczna zanieczyszczeń hydrosfery.

3. Wykrywanie i analiza chemiczna zanieczyszczeń litosfery.

4. Analiza chemiczna wybranych produktów przemysłowych pod względem zawartości substancji toksycznych. Osiągnięcia

1. Stosowanie podstawowych metod wykrywania zanieczyszczeń atmosfery, litosfery i hydrosfery oraz ich unieszkodliwiania z wykorzystaniem procesów chemicznych.

2. Opracowywanie wyników badań środowiska i związanych z nimi obliczeń, z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

3. Określanie na podstawie wyników badań środowiska wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze.

4. Selektywne gromadzenie informacji o stanie środowiska, w tym środowiska przyrodniczego własnego regionu. PROFIL — EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY Blok tematyczny: FUNKCJONOWANIE PRZEDSI¢BIORSTWA W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ Cele edukacyjne

1. Poznanie podstawowych uwarunkowań prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej (produkcyjnej, handlowej i usługowej).

2. Kształtowanie umiejętności korzystania z aktów prawnych regulujących prowadzenie działalności gospodarczej i funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej.

3. Kształtowanie umiejętności sporządzania danych statystycznych oraz ich analizowania pod kątem przydatności analitycznej i decyzyjnej.

4. Poznanie podstawowych zasad zarządzania zasobami rzeczowymi, finansami oraz zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Zadania szkoły

1. Umożliwienie uczniom poznania specyfiki działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej.

2. Zapewnienie dostępu do podstawowych aktów prawnych z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

3. Zapewnienie możliwości pracy z wykorzystaniem metody projektów. Treści nauczania

1. Charakterystyka działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej.

2. Prawne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej.

3. Przedmiot oraz podstawowe zadania statystyki i sprawozdawczości.

4. Podstawowe funkcje i strategie zarządzania.

5. Sposoby pozyskiwania kapitału.

6. Zarządzanie zasobami rzeczowymi, finansami oraz zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.

7. Formy kontroli w przedsiębiorstwie.

8. Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej. Osiągnięcia

1. Uzasadnienie znaczenia poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej dla gospodarki narodowej.

2. Wykazanie różnic między poszczególnymi rodzajami organizacyjno-prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Zaprojektowanie biznesplanu dla wybranej działalności gospodarczej.

4. Uzasadnienie ekonomicznych i społecznych aspektów działania marketingowego z punktu widzenia producenta i konsumenta.

5. Rozróżnianie podstawowych zasobów warunkujących prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej.

6. Wykazanie znajomości podstawowych zasad gospodarowania środkami trwałymi i obrotowymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym i usługowym.

7. Rozróżnianie poszczególnych rodzajów kosztów towarzyszących prowadzonej działalności gospodarczej.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 456 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 455 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 454 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 453 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 452 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1615

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-23 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.