Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 6

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-08
Data wydania:2002-02-26
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-05-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 6


Strona 6 z 27

Dziennik Ustaw Nr 50                — 3569 —

6. Kontrola administracji publicznej.                Poz. 451


2. Udostępnienie bazy komputerowej wraz z oprzyrządowaniem oraz takich urządzeń biurowych, jak: kserokopiarka, telefon, faks, bindownica, niszczarka dokumentów. Treści nauczania

1. Zasady pracy z wykorzystaniem klawiatury komputera lub elektronicznej maszyny do pisania.

2. Zewnętrzna forma pisma.

3. Zasady redagowania pism.

4. Charakterystyka stanowiska pracy biurowej.

5. Podstawowe zasady etyki pracownika administracyjno-biurowego. Osiągnięcia

1. Obsługiwanie klawiatury komputera z zastosowaniem metody mnemotechnicznej.

2. Prawidłowe sporządzanie pism i dokumentów.

3. Odbieranie i przekazywanie informacji za pomocą nowoczesnych urządzeń biurowych.

4. Organizowanie stanowiska pracy biurowej. Blok tematyczny: PRAWO I POST¢POWANIE ADMINISTRACYJNE Cele edukacyjne

1. Poznanie podstawowych aktów prawnych regulujących stosunki prawne osób fizycznych i prawnych.

2. Poznanie zasad i podstawowych przepisów dotyczących postępowania administracyjnego.

3. Identyfikowanie organów administracji publicznej oraz ich funkcji i zadań.

4. Analizowanie i interpretowanie przepisów prawa administracyjnego. Zadania szkoły

1. Zapewnienie dostępu do podstawowych aktów prawnych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego.

2. Udostępnienie dla celów edukacyjnych informacji dotyczących zmian w przepisach prawa, ich interpretacji publikowanych na łamach prasy. Treści nauczania

1. Rozróżnianie podstawowych gałęzi prawa i rodzajów aktów prawnych.

2. èródła prawa cywilnego i administracyjnego.

3. Pojęcie i klasyfikacja form działania administracji publicznej.

4. Podział administracyjny państwa polskiego.

5. Terenowe organy administracji rządowej oraz organy jednostek samorządu terytorialnego.

7. Ogólne zasady postępowania administracyjnego.

8. Rodzaje decyzji administracyjnych.

9. Kontrola decyzji i postanowień organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego. Osiągnięcia

1. Rozróżnianie źródeł prawa cywilnego i administracyjnego.

2. Analizowanie prawidłowości decyzji administracyjnej.

3. Charakteryzowanie administracyjnego podziału terytorialnego kraju.

4. Identyfikowanie zadań administracji rządowej oraz terenowych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego.

5. Rozróżnianie podmiotów postępowania administracyjnego.

6. Znajomość postępowania odwoławczego przed organami administracji publicznej oraz postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. PROFIL — ELEKTRONICZNY Blok tematyczny: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I AUTOMATYKI Cele edukacyjne

1. Przygotowanie uczniów do przeprowadzania badań pracy elementów i układów elektrycznych, elektronicznych i automatyki, to jest analizowania zjawisk fizyczno-elektrycznych, tworzenia układów pomiarowych, przeprowadzania pomiarów i wnioskowania.

2. Uświadomienie uczniom znaczenia rozwoju techniki i technologii w życiu i w przemyśle poprzez organizację procesu kształcenia w sposób wskazujący na celowe wykorzystanie zjawisk zachodzących w układach elektrycznych, elektronicznych i automatyki, a także uwzględniający zagadnienia ochrony środowiska oraz zagadnienia natury etycznej związane z rozwojem techniki.

3. Wdrażanie uczniów do działań na rzecz zapewnienia jakości na wszystkich etapach procesu badania układów elektrycznych, elektronicznych i automatyki.

4. Kształtowanie umiejętności zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy na każdym etapie badania układów elektrycznych, elektronicznych i automatyki.

5. Przygotowanie uczniów do wykorzystania programów komputerowych umożliwiających badanie zjawisk zachodzących w układach elektrycznych, elektronicznych i automatyki.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 6 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 456 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 455 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 454 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 453 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 452 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1615

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-23 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.