Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 7

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-08
Data wydania:2002-02-26
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-05-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 7


Strona 7 z 27

Dziennik Ustaw Nr 50 Zadania szkoły                — 3570 —                Poz. 451


1. Zapewnienie warunków do kształtowania umiejętności ogólnozawodowych uczniów w zakresie badania zjawisk fizyczno-elektrycznych oraz pracy elementów i układów elektrycznych, elektronicznych i automatyki.

2. Organizowanie procesu kształcenia uczniów w sposób umożliwiający zespołowe rozwiązywanie problemów oraz samodzielne uczenie się w zakresie badania zjawisk fizyczno-elektrycznych oraz pracy elementów i układów elektrycznych, elektronicznych i automatyki.

3. Zapewnienie warunków niezbędnych do rozwoju postaw twórczych uczniów.

4. Zapewnienie dostępu do informacji z różnych źródeł w zakresie badania zjawisk fizyczno-elektrycznych oraz pracy elementów i układów elektrycznych, elektronicznych i automatyki.

5. Zapewnienie warunków umożliwiających swobodne posługiwanie się technologią informatyczną dla potrzeb kształtowania umiejętności wymienionych w pkt 1 i

2. Treści nauczania

1. Zjawiska fizyczne w obwodach elektrycznych i elektronicznych.

2. Prawa w obwodach elektrycznych.

3. Budowa i zasady działania podstawowych układów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

4. Pomiary wielkości fizycznych w obwodach elektrycznych. Osiągnięcia

1. Czytanie schematów ideowych i montażowych podstawowych obwodów elektrycznych i elektronicznych.

2. Mierzenie wybranych wielkości elektrycznych podstawowymi przyrządami pomiarowymi.

3. Interpretowanie poznanych praw fizycznych.

4. Stosowanie poznanych praw fizycznych i zależności matematycznych opisujących współzależność między wielkościami do analizowania działania podstawowych obwodów elektrycznych i elektronicznych.

5. Montowanie i badanie prostych układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów i informacji z różnych źródeł, w tym norm i katalogów, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Blok tematyczny:

2. Kształtowanie umiejętności analizy pracy urządzeń elektronicznych pod kątem zastosowania tych urządzeń w konkretnej sytuacji technicznej.

3. Kształtowanie umiejętności prawidłowego użytkowania urządzeń elektronicznych.

4. Kształtowanie umiejętności wykorzystania dokumentacji technicznej dla potrzeb prawidłowego montażu zestawu urządzeń elektronicznych (na przykład zestawu urządzeń audio-wideo).

5. Kształtowanie umiejętności zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas użytkowania urządzeń elektronicznych. Zadania szkoły

1. Zapewnienie bezpiecznych warunków do kształtowania umiejętności ogólnozawodowych uczniów w zakresie użytkowania urządzeń elektronicznych.

2. Organizowanie kształcenia w sposób umożliwiający zespołowe rozwiązywanie problemów w zakresie użytkowania i eksploatacji urządzeń elektronicznych.

3. Tworzenie warunków niezbędnych do rozwoju postaw twórczych uczniów.

4. Zapewnienie dostępu do informacji z różnych źródeł w zakresie użytkowania urządzeń elektronicznych.

5. Motywowanie uczniów do zgodnego z dokumentacją techniczną użytkowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

6. Zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań technicznych w zakresie użytkowania urządzeń elektronicznych. Treści nauczania

1. Zasady działania typowych urządzeń elektronicznych.

2. Wybrane zagadnienia z zakresu eksploatacji przykładowych urządzeń elektronicznych.

3. Zagadnienia bezpieczeństwa przy eksploatacji typowych urządzeń elektronicznych. Osiągnięcia

1. Analizowanie pracy urządzeń elektronicznych.

2. Określanie warunków prawidłowej eksploatacji wybranych urządzeń elektronicznych.

3. Prezentowanie działania wybranych urządzeń elektronicznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Blok tematyczny: PODSTAWY TECHNIKI

U˚YTKOWANIE URZĄDZE¡ ELEKTRONICZNYCH Cele edukacyjne

1. Rozwijanie u uczniów zainteresowań technicznych w zakresie użytkowania urządzeń elektronicznych. Cele edukacyjne

1. Rozwijanie u uczniów zainteresowań technicznych w zakresie projektowania, konstruowania i uruchamiania prostych urządzeń elektronicznych.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 7 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 456 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 455 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 454 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 453 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 452 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1615

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-23 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.