Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 8

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-08
Data wydania:2002-02-26
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-05-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 8


Strona 8 z 27

Dziennik Ustaw Nr 50                — 3571 — PROFIL — ELEKTROTECHNICZNY Blok tematyczny:                Poz. 451


2. Kształtowanie umiejętności projektowania procesów wytwarzania (konstruowania) prostych urządzeń elektronicznych.

3. Kształtowanie umiejętności zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas konstruowania i uruchamiania prostych urządzeń elektronicznych.

4. Przygotowanie uczniów do stosowania programów komputerowego wspomagania projektowania i programów komputerowego wspomagania wytwarzania prostych urządzeń elektronicznych.

5. Wdrażanie uczniów do działań na rzecz zapewnienia jakości na wszystkich etapach procesu konstruowania i uruchamiania prostych urządzeń elektronicznych.

ELEKTROTECHNIKA Z ELEKTRONIKĄ Cele edukacyjne

1. Kształtowanie umiejętności interpretowania podstawowych zjawisk fizycznych zachodzących w obwodach elektrycznych i elektronicznych.

2. Przygotowanie ucznia do samodzielnego analizowania działania podstawowych układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie przeprowadzonych pomiarów.

3. Przygotowanie uczniów do projektowania i konstruowania prostych układów elektrycznych i elektronicznych.

4. Przygotowanie uczniów do samodzielnego korzystania ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Zadania szkoły

1. Zapewnienie warunków do rozwoju umiejętności ogólnozawodowych z zakresu eksploatacji prostych układów elektrycznych i elektronicznych.

2. Zorganizowanie procesu kształcenia w sposób umożliwiający kształtowanie postaw twórczych, pracę w grupie, korzystanie z różnych źródeł informacji oraz samokształcenie.

3. Zapewnienie warunków do posługiwania się technologią informatyczną i rozwijania zainteresowań technicznych z zakresu elektrotechniki. Treści nauczania

1. Zjawiska fizyczne w obwodach elektrycznych i elektronicznych.

2. Prawa obwodów elektrycznych.

3. Budowa i zasady działania podstawowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

4. Pomiary wielkości fizycznych w obwodach elektrycznych. Osiągnięcia

1. Interpretowanie poznanych praw fizycznych.

2. Stosowanie poznanych praw fizycznych do analizowania działania podstawowych obwodów elektrycznych i elektronicznych.

3. Czytanie i interpretowanie informacji technicznych dotyczących podstawowych układów elektrycznych i elektronicznych.

4. Mierzenie wybranych wielkości elektrycznych podstawowymi przyrządami pomiarowymi.

5. Montowanie prostych układów elektrycznych i elektronicznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zadania szkoły

1. Zapewnienie bezpiecznych warunków do kształtowania umiejętności ogólnozawodowych uczniów w zakresie projektowania, konstruowania i uruchamiania urządzeń elektronicznych.

2. Organizowanie procesu kształcenia uczniów w sposób umożliwiający zespołowe rozwiązywanie problemów w zakresie projektowania, konstruowania i uruchamiania urządzeń elektronicznych.

3. Zapewnienie warunków niezbędnych do rozwoju postaw twórczych uczniów.

4. Zapewnienie dostępu do informacji z różnych źródeł w zakresie projektowania, konstruowania i uruchamiania urządzeń elektronicznych.

5. Zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań technicznych w zakresie projektowania i konstruowania urządzeń elektronicznych.

Treści nauczania

1. Wykonywanie rysunków technicznych.

2. Wybrane zagadnienia z materiałoznawstwa, technologii i konstrukcji mechanicznych (z ukierunkowaniem na potrzeby elektrotechniki i elektroniki).

3. Konstruowanie, montowanie i uruchamianie prostych urządzeń elektronicznych.

Osiągnięcia

1. Czytanie i sporządzanie rysunków technicznych podstawowych konstrukcji technicznych i schematów układów elektrycznych i elektronicznych.

2. Montowanie i uruchamianie prostych układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów i informacji z różnych źródeł, w szczególności norm i katalogów, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 451 z 2002 - Strona 8 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 457 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 456 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 455 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 454 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 453 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 452 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 450 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 449 z 20022002-05-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1615

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1391

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-23 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.