Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 685 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-14
Data wydania:2002-05-27
Data wejscia w życie:2002-06-16
Data obowiązywania:2002-06-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 685 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 74                — 5192 —                Poz. 685


685

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe. Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: §

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o podstawie wynagrodzenia, należy przez to rozumieć wysokość kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej ustalonej odrębnie dla funkcjonariuszy Straży Granicznej objętych i nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, zwanych dalej „funkcjonariuszami”. § 2.

1. Funkcjonariuszowi, któremu w ramach zadań wykraczających poza zakres jego obowiązków służbowych zlecono na piśmie wykonywanie obsługi codziennej powierzonego mu do prowadzenia sprzętu transportowego, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w następującej wysokości procentowej od podstawy wynagrodzenia:

1) do 0,50% — za obsługę codzienną autobusu, samochodu ciężarowego i samochodu specjalnego lub specjalizowanego na podwoziu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,

2) do 0,40% — za obsługę codzienną samochodu niewymienionego w pkt 1 oraz łodzi motorowej, ciągnika rolniczego lub ciężkiego sprzętu budowlanego,

3) 0,18% — za obsługę codzienną motocykla, skutera śnieżnego lub innego sprzętu transportowego niewymienionego w pkt 1 i

2. 2. Wykonywanie obsługi codziennej sprzętu transportowego użytkowanego przez kilku funkcjonariuszy spoczywa na funkcjonariuszu, który w danej dobie pierwszy rozpoczął jego użytkowanie, i z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie przysługuje tylko temu funkcjonariuszowi.

3. Łączna kwota dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie obsługi codziennej sprzętu transportowego nie może przekroczyć na dobę kwoty ustalonej zgodnie z ust. 1, niezależnie od ilości funkcjonariuszy użytkujących daną jednostkę sprzętu. §

3. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie czynności, o których mowa w § 2, ustala:

1) dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz Granicznej Placówce Kontrolnej Warszawa-Okęcie — Komendant Główny Straży Granicznej lub na podstawie udzielonego upoważnienia — kierownik jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach gospodarki transportowej,

2) dla funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziałach Straży Granicznej i ośrodkach szkolenia Straży Granicznej — właściwy kierownik jednostki prowadzącej gospodarkę transportową. §

4. Przepisów § 1—3 nie stosuje się do funkcjonariuszy kierujących pojazdami służbowymi przekazanymi im do eksploatacji na podstawie umowy użyczenia samochodu osobowego lub motocykla. §

5. Funkcjonariuszowi posiadającemu ważne, wydane na podstawie odrębnych przepisów, świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi agregatów prądotwórczych i elektrowni oświetleniowych, któremu zlecono na piśmie wykonywanie zadań wykraczających poza zakres jego obowiązków służbowych, polegających na konserwacji tego sprzętu, przysługuje miesięcznie dodatkowe wynagrodzenie w następującej wysokości procentowej od podstawy wynagrodzenia:

1) do 4,35% — za bieżącą konserwację agregatu prądotwórczego lub osprzętu elektrowni oświetleniowej w zależności od jej mocy,

2) do 75% stawki przyjętej dla jednego urządzenia — za bieżącą konserwację każdego następnego agregatu prądotwórczego lub elektrowni oświetleniowej,

3) do 5,25% — za jednorazowe przygotowanie do pracy, uruchomienie, a następnie zakonserwowanie agregatu lub elektrowni oświetleniowej w zależności od jej mocy. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio. §

6. Dodatkowe wynagrodzenie wypłaca się za każdy miesiąc, na podstawie imiennej listy zatwierdzonej przez przełożonego, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca. Kwotę tego wynagrodzenia zaokrągla się do 10 groszy w górę. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2002 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 685 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 689 z 20022002-06-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 2002 r. sygn. akt P. 10/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 688 z 20022002-06-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 687 z 20022002-06-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 686 z 20022002-06-14

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 684 z 20022002-06-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 683 z 20022002-06-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków korzystania przez policjantów oraz członków ich rodzin z prawa przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt właściwego organu Policji oraz warunków przyznawania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 682 z 20022002-06-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny i wydanie orzeczenia o jakości handlowej towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą oraz sposobu ich obliczania i pobierania opłat.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 681 z 20022002-06-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy i wywożonych za granicę oraz ich minimalnych ilości podlegających państwowemu nadzorowi standaryzacyjnemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 680 z 20022002-06-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie wzoru świadectwa kwalifikacji wydawanego żołnierzom zasadniczej służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 679 z 20022002-06-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie określenia wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 678 z 20022002-06-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wysokości opłat portowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 677 z 20022002-06-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 676 z 20022002-06-14

  Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 675 z 20022002-06-14

  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-20 poz. 1273

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-30 poz. 1723

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-29 poz. 670

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjantów dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-08 poz. 456

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-04 poz. 1259

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.