Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 757 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie rejestru producentów i importerów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-06-25
Data wydania:2002-06-14
Data wejscia w życie:2002-07-01
Data obowiązywania:2002-06-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 757 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 84                — 5681 —                Poz. 757


757

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie rejestru producentów i importerów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych. Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 43, poz. 487, z 2001 r. Nr 129, poz. 1442 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rejestr producentów i importerów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, zwany dalej „rejestrem”, jest prowadzony w formie księgi rejestrowej, składającej się z ponumerowanych kart.

2. Rejestr może być dodatkowo prowadzony w elektronicznym systemie przetwarzania danych.

3. Dane określone w § 4 ust. 2 pkt 6—8 mogą być ewidencjonowane w elektronicznym systemie przetwarzania danych. §

2. Księga rejestrowa nie może być przenoszona poza miejsce przechowywania. §

3. Dla każdego producenta i importera wpisanego do rejestru prowadzi się oddzielnie akta rejestrowe obejmujące wszelkie dokumenty stanowiące podstawę dokonania wpisu, zmiany jego treści oraz wykreślenia wpisu z rejestru. § 4.

1. Wpis do rejestru oraz wykreślenie wpisu z rejestru następuje na podstawie wniosku złożonego do Agencji Rezerw Materiałowych przez producenta lub importera paliw ciekłych.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę producenta lub importera,

2) oznaczenie formy prawnej,

3) siedzibę i adres producenta lub importera,

4) przedmiot działalności,

5) datę rozpoczęcia działalności,

6) dane o wielkości produkcji, importu, rodzaju paliw objętych obowiązkiem tworzenia zapasów obowiązkowych, planowane na dany rok,

7) dane o ilości, rodzaju i gatunku paliwa ciekłego, półproduktu rafinacji ropy naftowej oraz ilości ropy naftowej, objętych obowiązkiem utworzenia zapasów obowiązkowych paliw ciekłych w danym roku,

8) miejsce przechowywania zapasów,

9) numer identyfikacji podatkowej NIP,

10) numer identyfikacyjny REGON.

3. Kopię wniosku należy przesłać do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki.

4. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) aktualny wyciąg lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

2) zaświadczenie REGON, o numerze identyfikacyjnym

3) w przypadku przechowywania zapasów obowiązkowych paliw u innego przedsiębiorcy — kopię umowy o świadczeniu usługi tworzenia i przechowywania tych zapasów. §

5. Wpis do rejestru obejmuje dane zawarte we wniosku, o którym mowa w § 4 ust.

2. §

6. Producenci i importerzy wpisani do rejestru są obowiązani informować Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych o zmianach danych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1—5 i 8—10, nie później niż w terminie 15 dni od dnia powstania tych zmian. §

7. Dane zawarte w rejestrze nie mogą być z niego usunięte. § 8.

1. Błędy pisarskie lub inne oczywiste omyłki w rejestrze prostuje się z urzędu lub na wniosek producenta lub importera.

2. Sprostowanie powinno być dokonywane w sposób czytelny.

3. W przypadku sprostowania, na końcu karty rejestrowej zamieszcza się adnotację o treści sprostowania i jej podstawie oraz podpis osoby dokonującej sprostowania i datę dokonania sprostowania.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio do zmian treści wpisu oraz do wykreślenia wpisu z rejestru. §

9. Wpisy producentów i importerów do rejestru dokonane zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 129, poz. 1442) stają się wpisami do rejestru w rozumieniu przepisów niniejszego rozporządzenia. §

10. Producenci i importerzy, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy określonej w § 9, są obowiązani w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia dokonać korekty danych określonych w § 4 ust. 2 pkt 7, zgodnie z wielkościami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 757 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 765 z 20022002-06-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 11.02.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 764 z 20022002-06-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2002 r. sygn. akt P. 13/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 763 z 20022002-06-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2002 r. sygn. akt SK. 5/02.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 762 z 20022002-06-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 761 z 20022002-06-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 760 z 20022002-06-25

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 759 z 20022002-06-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych gromadzonych przez producentów i importerów oraz szczegółowych zasad i sposobu interwencyjnego wykorzystania tych zapasów.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 758 z 20022002-06-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 756 z 20022002-06-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie harmonogramu tworzenia zapasów paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 755 z 20022002-06-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 754 z 20022002-06-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Normy ubytków paliw

  Prowadzę sprzedaż detaliczną paliw. Po sporządzeniu spisu kontrolnego wystąpiły różnice ilościowe. Jakie są dopuszczalne ubytki paliw przy sprzedaży detalicznej?

 • Konsekwencje braku wpisu do KRS

  Proszę odpowiedzieć, czy w przypadku braku wpisu działalności do Krajowego Rejestru Sądowego można ukarać mandatem karnym, czy powiadomić Urząd Skarbowy lub inne (...)

 • Sprzedaż paliw

  Podobno jest przepis zabraniający stacji paliw wewnętrznej np. na terenie SUR lub Nadleśnictwa, sprzedaży paliw klientom. Jeśli taki przepis jest łamany, gdzie można (...)

 • Brak złożenia dokumentów do KRS a grzywna w celu przymuszenia

  Co się stanie, jeśli po wyborze organów osoby prawnej nie złożymy wszystkich wymaganych dokumentów do KRS? Czy spotka nas za to jakaś sankcja?

 • Dzierżawa stacji paliw

  Jakie dokumenty (legalizacje, odbiór techniczny, ochrona środowiska) należy skompletować przy przejmowaniu w dzierżawę stacji paliw od poprzedniego dzierżawcy? Czy (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-31 poz. 330

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-08 poz. 131

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru podmiotów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-08 poz. 663

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-02 poz. 537

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-16 poz. 1463

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.