Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 975 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-13
Data wydania:2003-05-28
Data wejscia w życie:2003-12-31
Data obowiązywania:2003-06-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 975 z 2003


975

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego (Dz. U. Nr 189, poz. 1584) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) przedsiębiorców, w zakresie projektowania, wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, obrotu oraz naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń technicznych.”;

2) w § 4: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Siedziby delegatur, o których mowa w ust. 1, znajdują się w Gdyni, Krakowie, Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Etat dla Biura WDT i etat zbiorczy dla delegatur WDT nadaje Minister Obrony Narodowej. Podziału stanowisk służbowych określonych w etacie zbiorczym delegatur WDT dokonuje Szef WDT.”;

3) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Szef WDT ustala dla inspektorów WDT numery identyfikacyjne i wydaje im upoważnienia do wykonywania czynności dozoru technicznego, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”;

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2003 r. Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2003 r. (poz. 975)

TERYTORIALNY OBSZAR DZIAŁANIA DELEGATUR WOJSKOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

1. Wojskowy Dozór Techniczny — Delegatura w Gdyni obejmuje obszar województw: zachodniopomorskiego i pomorskiego.

2. Wojskowy Dozór Techniczny — Delegatura w Krakowie obejmuje obszar województw: opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, pod-

Dziennik Ustaw Nr 104                — 6961 —                Poz. 975


karpackiego i w województwie lubelskim obszar powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i miasta Zamość.

3. Wojskowy Dozór Techniczny — Delegatura w Olsztynie obejmuje obszar województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

4. Wojskowy Dozór Techniczny — Delegatura w Warszawie obejmuje obszar województw: łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego bez powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i miasta Zamość.

5. Wojskowy Dozór Techniczny — Delegatura we Wrocławiu obejmuje obszar województw: dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 975 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 984 z 20032003-06-13

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2003 r. sygn. akt K 43/02

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 983 z 20032003-06-13

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2003 r. sygn. akt SK 34/01

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 982 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 981 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 980 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 979 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania dodatków paszowych i premiksów

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 978 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 977 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie listy składów celnych, w których mogą być składowane produkty podlegające kontroli weterynaryjnej niespełniające wymagań określonych w prawie Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 976 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki ciśnieniowe statków powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 974 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 973 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie warunków gromadzenia, przechowywania i usuwania odpadów i ścieków ze statków żeglugi śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 972 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 971 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 970 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 969 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 968 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 967 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od gier

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 966 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie warunków zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku, które nie mają zastosowania wobec osób fizycznych przyjeżdżających na polski obszar celny na pobyt stały na podstawie wizy repatriacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 965 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 104, poz. 964 z 20032003-06-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie trybu i sposobu współdziałania inspektorów rybołówstwa morskiego z organami Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Policji, Straży Granicznej oraz terenowymi organami administracji morskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-11 poz. 1142

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-15 poz. 346

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego.

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-01 poz. 1161

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-26 poz. 909

  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-20 poz. 1611

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.