Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1189 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-07-24
Data wydania:2003-06-12
Data wejscia w życie:2003-08-08
Data obowiązywania:2003-07-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1189 z 2003


1189

USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo o aktach stanu cywilnego Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1986 r. — Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2001 r. Nr 43, poz. 476 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Wniosek o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, oraz zaświadczenie są wolne od opłat.”;

2) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zgłoszenia urodzenia lub zgonu na piśmie dokonują odpowiednio organy państwowe, zakłady opieki zdrowotnej i inne zakłady oraz lekarze i położne.”;

3) w art. 39: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:

1) ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala, albo inna osoba obecna przy porodzie,

2) lekarz albo położna.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej.”;

4) art. 40 otrzymuje brzmienie: „Art. 40.

1. Akt urodzenia sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia

Dziennik Ustaw Nr 130                — 8723 —                Poz. 1189


7) określenie płci, ciężaru i długości dziecka,

8) charakterystykę porodu.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wzór pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka, z uwzględnieniem danych, o których mowa w ust. 3, oraz z wyszczególnieniem na formularzu części wypełnianych przez zakład opieki zdrowotnej, lekarzy lub położne oraz urząd stanu cywilnego, a także sposób jego wypełniania.”;

dziecka wystawionego przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej.

2. Do aktu urodzenia wpisuje się:

1) nazwisko, imię (imiona) i płeć dziecka,

2) miejsce i datę urodzenia dziecka,

3) nazwiska, nazwiska rodowe rodziców, imię (imiona), miejsce i datę urodzenia, miejsce zamieszkania każdego z rodziców w chwili urodzenia się dziecka,

4) nazwisko, imię i miejsce zamieszkania zgłaszającego,

5) dane dotyczące zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli sporządzenie aktu następuje na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 39 ust.

2. 3. Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka powinno w szczególności zawierać:

1) imię i nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, PESEL, określenie stanu cywilnego oraz miejsca stałego zameldowania matki dziecka,

2) imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, określenie stanu cywilnego oraz miejsca stałego zameldowania ojca dziecka,

3) dane dotyczące wykształcenia rodziców dziecka,

4) dane dotyczące źródła utrzymania rodziców dziecka,

5) datę urodzenia dziecka,

6) określenie miejscowości urodzenia dziecka,

5) w art. 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka, którego rodzice pozostają w związku małżeńskim, przedstawia odpis skrócony aktu małżeństwa; obowiązek ten nie dotyczy zakładu opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 39 ust. 2.”;

6) w art. 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Osoba, o której mowa w ust. 1, nie składa odpisu skróconego aktu stanu cywilnego, jeżeli został on sporządzony w urzędzie stanu cywilnego, w którym nastąpi sporządzenie aktu małżeństwa.”;

7) w art. 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1189 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1197 z 20032003-07-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zadań zespołów ratownictwa medycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1196 z 20032003-07-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1195 z 20032003-07-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu wylęgania ryb oraz hodowli i chowu ryb, skorupiaków i mięczaków

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1194 z 20032003-07-24

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie warunków promowania i wspierania zadań z zakresu kultury finansowanych lub dofinansowywanych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1193 z 20032003-07-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1192 z 20032003-07-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1191 z 20032003-07-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1190 z 20032003-07-24

  Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1188 z 20032003-07-24

  Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1187 z 20032003-07-24

  Ustawa z dnia 21 maja 2003 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1186 z 20032003-07-24

  Ustawa z dnia 21 maja 2003 r. o ratyfikacji Porozumienia między Konfederacją Szwajcarską oraz Republiką Austrii w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynanarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r., zmienionego Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie zmiany i przedłużenia Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD oraz Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1185 z 20032003-07-24

  Ustawa z dnia 21 maja 2003 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Damaszku dnia 15 sierpnia 2001 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.