Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1617 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu zoonoz, procedur ich monitorowania oraz sposobów postępowania w przypadku wystąpienia chorób lub wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-09-22
Data wydania:2003-08-27
Data wejscia w życie:2003-10-07
Data obowiązywania:2003-09-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1617 z 2003


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 166                — 11465 —                Poz. 1617


1617

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu zoonoz, procedur ich monitorowania oraz sposobów postępowania w przypadku wystąpienia chorób lub wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych Na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz zoonoz;

2) procedury monitorowania zoonoz oraz sposoby postępowania w przypadku wystąpienia chorób lub wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych. §

2. Ustala się wykaz zoonoz:

1) chorób podlegających obowiązkowi zwalczania,

2) chorób podlegających obowiązkowi rejestracji,

3) biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi rejestracji — który jest określony w załączniku do rozporządzenia. § 3.

1. Zakłady higieny weterynaryjnej lub inne uprawnione laboratoria, w tym Państwowy Instytut Weterynaryjny, niezwłocznie powiadamiają o wykryciu w badanym materiale biologicznego czynnika chorobotwórczego powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pobrania materiału. ———————

1)

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności:

1) nazwę biologicznego czynnika chorobotwórczego;

2) gatunek zwierzęcia albo rodzaj środka spożywczego pochodzenia zwierzęcego, z którego pobrano materiał;

3) zastosowane metody badań laboratoryjnych i uzyskane wyniki;

4) określenie miejsca lub adres pobrania materiału.

3. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, powinny znaleźć się również informacje dotyczące liczby zwierząt wrażliwych przebywających w gospodarstwie, w którym pobrano materiał, albo dotyczące wagi lub partii produkcyjnej środka spożywczego, z którego pobrano materiał — jeżeli jest to możliwe. § 4.

1. O wystąpieniu choroby lub wykryciu biologicznego czynnika chorobotwórczego powiatowy lekarz weterynarii powiadamia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

2. W przypadku wystąpienia choroby podlegającej obowiązkowi zwalczania, będącej zoonozą, lub wykrycia biologicznego czynnika chorobotwórczego wymienionego w pkt 1, 6 i 10 części III załącznika do rozporządzenia, powiatowy lekarz weterynarii podejmuje czynności określone w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144 i Nr 165, poz. 1590.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2003 r. (poz. 1617)

WYKAZ ZOONOZ Część I. CHOROBY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI ZWALCZANIA

1) pryszczyca (Foot and mouth disease);

2) gorączka doliny Rift (Rift valley fever);

3) wścieklizna (Rabies);

4) wąglik (Anthrax);

5) gruźlica bydła (Bovine tuberculosis);

6) bruceloza (Brucellosis): a) bydła, Brucella abortus (Bovine brucellosis), b) kóz i owiec, Brucella melitensis (Ovine and caprine brucellosis), c) świń, Brucella suis (Porcine brucellosis);

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1617 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1621 z 20032003-09-22

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechnienia tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1620 z 20032003-09-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Reumatologicznego w Warszawie

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1619 z 20032003-09-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 września 2003 r.w sprawie określenia listy państw, których obywatele są obowiązani posiadać wizę lotniskową

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1618 z 20032003-09-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru świadectwa zdrowia dla zwierząt wprowadzanych na rynek

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1616 z 20032003-09-22

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1615 z 20032003-09-22

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem" w Toruniu

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1614 z 20032003-09-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Bojadła w województwie lubuskim

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1613 z 20032003-09-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2003 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1612 z 20032003-09-22

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1611 z 20032003-09-22

  Ustawa z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1610 z 20032003-09-22

  Ustawa z dnia 25 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1609 z 20032003-09-22

  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1608 z 20032003-09-22

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja szkodliwych warunków

  W tym momencie jestem na emeryturze od 21 lat. Mam I grupę inwalidztwa i dodatek pielęgnacyjny do emerytury. Pracowałem cały czas w hałasie na poziomie 130 dB. Nigdy (...)

 • Wykaz chorób psychicznych

  Jakie choroby psychiczne uniemożliwiają wykonanie kary (i w ogóle jakie inne choroby) oraz gdzie znaleźć wykaz tych chorób?

 • Czynniki szkodliwe na stanowisku kierowcy

  Podczas przeprowadzonej kontroli przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w naszej spółce otrzymaliśmy nakaz do przeprowadzenia badań, pomiarów czynników szkodliwych (...)

 • Orzeczenie o niezdolności do pracy

  Choruję od kilku lat na chorobę Meniera i ubiegam się o rentę z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby Meniera i innych chorób. W którym rozporządzeniu Ministra (...)

 • Nagrania z kamery przy bankomacie

  Jestem posiadaczem karty płatniczej, lecz niestety karta moja została skradziona i dostała się w ręce osoby, która przez okres kilku miesięcy dokonywała wypłat dużych (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.