Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 158 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-02-04
Data wydania:2003-01-20
Data wejscia w życie:2003-02-19
Data obowiązywania:2003-02-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 158 z 2003


158

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych Na podstawie art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa harmonogram uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych polegających na przesyłaniu zakupionych przez tych odbiorców od wybranych dostawców paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, w celu ich odbioru, zwanych dalej „odbiorcami uprawnionymi”. § 2.

1. Odbiorcy, którzy w 2003 r. zużyli paliwa gazowe na własne potrzeby, w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy w wielkości nie mniejszej niż 15 milionów m3 stają się odbiorcami uprawnionymi od dnia 1 stycznia 2004 r. oraz pozostają nimi w latach następnych.

2. Odbiorcy paliw gazowych wykonujący działalność gospodarczą na podstawie udzielonej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem tych paliw stają się odbiorcami uprawnionymi z dniem wejścia w życie rozporządzenia w zakresie ilości paliw gazowych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej.

3. Odbiorcy niewymienieni w ust. 1 i 2, niezależnie od wielkości rocznego zużycia paliw gazowych, stają się odbiorcami uprawnionymi od dnia 1 stycznia 2006 r. § 3.

1. Odbiorcy, którzy w ciągu roku kalendarzowego zakupili energię elektryczną na własne potrzeby, z zastrzeżeniem ust. 2, począwszy od:

1) 2002 r. — w wielkości nie mniejszej niż 10 GWh, ——————

1)

2) 2003 r. — w wielkości nie mniejszej niż 1 GWh — stają się odbiorcami uprawnionymi od dnia 1 stycznia następnego roku oraz pozostają nimi w latach następnych.

2. Do wielkości zakupionej energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, wlicza się wielkość energii wyprodukowanej we własnych źródłach.

3. Odbiorcy niewymienieni w ust. 1, niezależnie od wielkości rocznego zakupu energii elektrycznej, stają się odbiorcami uprawnionymi od dnia 1 stycznia 2006 r. §

4. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem, dystrybucją lub obrotem paliwami gazowymi lub energią elektryczną stają się odbiorcami uprawnionymi z dniem wejścia w życie rozporządzenia w zakresie wielkości paliw gazowych lub energii elektrycznej dostarczanych przez te przedsiębiorstwa odbiorcom uprawnionym. §

5. Odbiorcy ciepła są odbiorcami uprawnionymi od dnia 1 stycznia 2003 r. § 6.

1. Wielkość rocznego zużycia paliw gazowych, o którym mowa w § 2, oraz zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w § 3, stanowi sumę zużycia tych paliw oraz zakupu energii elektrycznej, włącznie z produkcją własną energii elektrycznej — w urządzeniach, instalacjach i obiektach, niezależnie od ich charakterystyki, przyłączonych do sieci danego przedsiębiorstwa energetycznego.

2. Wielkość rocznego zużycia paliw gazowych oraz zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w § 2 i 3, ustala się na podstawie dokumentów księgowych lub obowiązkowych sprawozdań. §

7. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez poszczególne grupy odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych (Dz. U. Nr 107, poz. 671). §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

2)

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 135, poz. 1144.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 158 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 161 z 20032003-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do wywozu mięsa wieprzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 160 z 20032003-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 159 z 20032003-02-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie kontroli i postępowania pokontrolnego w zakresie przestrzegania przepisów, decyzji i postanowień telekomunikacji, częstotliwości lub kompatybilności elektromagnetycznej przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 157 z 20032003-02-04

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie zawodów regulowanych, dla których wykonywania wybory stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności dokonuje właściwy organ

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 156 z 20032003-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 155 z 20032003-02-04

  Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy - kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 154 z 20032003-02-04

  Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 153 z 20032003-02-04

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o ratyfikacji Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 152 z 20032003-02-04

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o ratyfikacji Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 151 z 20032003-02-04

  Ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Lublinie nazwy "Akademia Medyczna w Lublinie imienia Profesora Feliksa Skubiszewskiego"

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.