Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 21 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-10
Data wydania:2002-12-20
Data wejscia w życie:2003-01-18
Data obowiązywania:2003-01-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 21 z 2003


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 2                — 136 —                Poz. 21


21

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 97, poz. 1054 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 131 i Nr 127, poz. 1093) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art. 14 ust. 1a lub art. 16 ust. 3 ustawy, a także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.”;

2) w § 5: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum.”, b) uchyla się ust. 5 i 6;

3) w § 8: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)—d) ustawy, decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

1) oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych,

2) inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji, zwłaszcza: a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, b) udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, c) osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym,

3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt 2,

4) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, o którym mowa w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5,

5) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w przypadku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, nie później niż do końca lutego każdego roku, podaje kandydatom do wiadomości kryteria, o których mowa w ust. 1, oraz warunki, o których mowa w ust.

2. Termin ten nie dotyczy szkół nowo tworzonych.”, c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „4. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinna być równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i

2. 5. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do kandydatów, którzy na podstawie odrębnych przepisów zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.”;

4) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: „§ 8a.

1. Kandydat, o którym mowa w § 8 ust. 1, w trakcie rekrutacji może równocześnie

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 21 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 23 z 20032003-01-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia komend rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 22 z 20032003-01-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych" w Poznaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 20 z 20032003-01-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o utworzeniu Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych oraz Protokołu finansowego stanowiącego jej załącznik, sporządzonych w Paryżu dnia 1 lipca 1953 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 19 z 20032003-01-10

  Konwencja o utworzeniu Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych oraz Protokół finansowy stanowiący jej załącznik, sporządzone w Paryżu dnia 1 lipca 1953 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 18 z 20032003-01-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzonej w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 17 z 20032003-01-10

  Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 16 z 20032003-01-10

  Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

porady prawne online

Porady prawne

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Tworzenie klas integracyjnych

  Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej.

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-17 poz. 1186

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-21 poz. 131

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-26 poz. 208

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-15 poz. 1441

  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych, dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-03 poz. 1421

  Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.