Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 487 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie badań kontrolnych pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-03-31
Data wydania:2003-03-20
Data wejscia w życie:2003-04-08
Data obowiązywania:2003-03-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 487 z 2003


Strona 1 z 6
487

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie badań kontrolnych pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego Na podstawie art. 43a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz substancji objętych badaniami kontrolnymi pozostałości chemicznych, biologicznych i leków, zwanych dalej „badaniami”;

2) zakres i sposób prowadzenia programu badań;

3) sposób pobierania próbek;

4) zakres badań;

5) rodzaj i wielkość próbek;

6) sposób dokumentowania;

7) tryb postępowania wyjaśniającego w przypadku stwierdzenia obecności substancji zakazanych lub przekroczenia dopuszczalnego maksymalnego poziomu pozostałości chemicznych, biologicznych i leków;

8) zakres badań kontrolnych skażeń promieniotwórczych. §

2. Wykaz substancji objętych badaniami jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. ———————

1)

§ 3.

1. Program badań obejmuje:

1) wskazanie przepisów prawnych dotyczących stosowania substancji objętych badaniami;

2) wskazanie przepisów prawnych dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości lub maksymalnych poziomów zanieczyszczeń substancji chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego;

3) wskazanie podmiotów realizujących program badań;

4) wykaz laboratoriów uprawnionych do wykonywania badań ze wskazaniem zakresu i liczby wykonywanych badań;

5) szczegółowy wykaz substancji objętych badaniami w danym roku;

6) wykaz metod analitycznych;

7) określenie kryteriów oceny wyników badań;

8) liczbę pobieranych próbek w danym roku wynikającą z rodzaju prowadzonych badań;

9) liczbę badanych zwierząt i liczbę pobieranych próbek produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego ustalaną w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

10) określenie trybu postępowania w przypadku stwierdzenia u zwierząt lub w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego pozostałości substancji objętych badaniami;

11) metody pobierania próbek.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976.

Dziennik Ustaw Nr 55                — 3652 —                Poz. 487


2. Program badań opracowuje się w terminie do dnia 15 lutego każdego roku kalendarzowego. § 4.

1. Zwierzęta oraz produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego bada się na obecność substancji chemicznych, biologicznych i leków objętych badaniami.

2. Badania obejmują wydaliny, płyny ustrojowe zwierząt żywych, tkanki i narządy zwierząt po uboju, produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego oraz środki żywienia zwierząt i wodę przeznaczoną do spożycia.

3. W przypadku substancji należących do grupy A, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, badania prowadzi się w celu stwierdzenia niedozwolonego stosowania substancji zakazanych czy też nadużycia w stosowaniu substancji dozwolonych.

4. W przypadku substancji należących do grupy B, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, badania prowadzi się w celu stwierdzenia, czy nie nastąpiły przekroczenia maksymalnych dopuszczalnych poziomów pozostałości leków i pestycydów oraz maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych.

5. Zakres badań, gatunki zwierząt, minimalne liczby pobieranych próbek produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz minimalną liczbę zwierząt, od których pobiera się próbki każdego roku, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. § 5.

1. Próbki od zwierząt pobiera się w przypadku wystąpienia:

1) nadmiernej masy mięśniowej;

2) przebarwień, obrzęków i torbieli w miejscach, gdzie najczęściej stosowane są iniekcje;

3) śladów po iniekcji w tkance tłuszczowej wokół jelita prostego;

4) śladów po implantach;

5) nadmiernej tkanki tłuszczowej;

6) powiększenia tarczycy;

7) zmian w płucach o charakterze zapalnym;

8) przerostu mięśnia sercowego;

9) zmian zapalnych w układzie moczowym.

2. Próbki do badań od zwierząt w gospodarstwach i w rzeźniach pobiera się, biorąc pod uwagę płeć, wiek, gatunek, stan zdrowia i kondycję oraz systemy żywienia, programy profilaktyczne i lecznicze.

3. Próbki do badań pobiera się w różnych odstępach czasu rozłożonych w okresie całego roku kalendarzowego, z tym że o terminie ich pobrania nie informuje się podmiotu, u którego pobieranie próbek będzie przeprowadzone.

§ 6.

1. Każdą próbkę do badań bezpośrednio po pobraniu opakowuje się oddzielnie, oznakowuje w sposób trwały i czytelny oraz schładza i zamraża, z wyjątkiem krwi, jaj, miodu i środków żywienia zwierząt.

2. Każdą próbkę oznacza się siedmiocyfrowym numerem identyfikacyjnym, w którym:

1) pierwsza i druga cyfra oznaczają numer województwa;

2) trzecia i czwarta cyfra oznaczają numer powiatu;

3) piąta, szósta i siódma cyfra oznaczają kolejne numery pobranych próbek.

3. Próbki przechowuje się nie dłużej niż 7 dni od dnia ich pobrania.

4. Próbek do badań pozostałości antybiotyków nie zamraża się; próbki te przechowuje się w temperaturze od 0°C do 4°C nie dłużej niż 30 godzin od momentu ich pobrania.

5. Próbki przesyła się do laboratorium uprawnionego do wykonywania badań z zachowaniem takich warunków transportu, w jakich były przygotowane do wysyłki.

6. Próbki pobrane lub przesłane niezgodnie z wymaganiami nie są przyjmowane do badań. § 7.

1. Po pobraniu próbek w gospodarstwie sporządza się protokół pobrania próbek oraz protokół kontroli pozostałości chemicznych, biologicznych i leków dotyczący, odpowiednio, charakterystyki fermy drobiu rzeźnego lub kur, gospodarstwa prowadzącego chów trzody chlewnej lub bydła albo charakterystyki obiektu rybackiego.

2. Po pobraniu próbek w rzeźni sporządza się protokół pobrania próbek i protokół z badania poubojowego zwierzęcia.

3. Protokół pobrania próbek sporządza się w trzech egzemplarzach.

4. Protokoły pobrania próbek wraz z próbkami przekazuje się do laboratorium, o którym mowa w § 6 ust.

5. § 8.

1. Powiatowy lekarz weterynarii sporządza miesięczne zestawienia pobranych i przekazanych do laboratorium próbek i przesyła je do wojewódzkiego lekarza weterynarii.

2. Wojewódzki lekarz weterynarii sporządza półroczne zestawienie z realizacji programu badań i przekazuje je do Głównego Lekarza Weterynarii do dnia 15 lipca za pierwsze półrocze, a do dnia 15 stycznia roku następnego sprawozdanie roczne. §

9. Rodzaj i wielkość pobieranych próbek do badań są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 487 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 494 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków rady społecznej oraz regulaminu działania rady społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 493 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 492 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 491 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu wykonywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu zadań ochrony polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 490 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego przejść granicznych oraz sposobu i warunków przekraczania granicy państwowej

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 489 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 488 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie określenia limitu krajowego produkcji suszu paszowego

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 486 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładu połowowego floty

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 485 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie "Elektromontaż" w Warszawie

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 484 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych surowców do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 483 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 482 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 481 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 480 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 479 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie określenia ceny interwencyjnej masła i odtłuszczonego mleka w proszku na okres od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 478 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie określenia docelowej ceny mleka o zawartości tłuszczu 3,7% na okres od dnia 1 lipca 2003 r.do dnia 30 czerwca 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 477 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 476 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Stawka VAT na sprzedaż zwierząt

  Zajmuję się skupem i sprzedażą bydła, trzody chlewnej. Dokumentuję zakup dowodem wewnętrznym, gdyż jest to zakup od rolników, którzy nie chcą podawać swoich danych. (...)

 • Kontrola zakładów produkujących żywność

  Jakie organy zajmują się kontrolą i zatwierdzaniem zakładów zajmujących się produkcją żywności?

 • Kraj pochodzenia na produktach importowanych

  Czy jest konieczność umieszczania kraju pochodzenia na produktach importowanych? Czy jest konieczność umieszczania na opakowaniach informacji o importerze lub informacji (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-02 poz. 1231

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-30 poz. 884

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w roślinach, u zwierząt, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w środkach spożywczych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-25 poz. 487

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierząt.

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-08 poz. 103

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych.

 • Legislacja UE z 2007-01-12 nr 7 poz. 30

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zatwierdzająca plany monitorowania dla wykrywania pozostałości i substancji u żywych zwierząt i w produktach (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.