Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 63 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-22
Data wydania:2002-11-22
Data wejscia w życie:2004-01-01
Data obowiązywania:2003-01-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 63 z 2003


63

USTAWA z dnia 22 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 43, poz. 221, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100, poz. 1080) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) wynagrodzenie — wydatki pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, wypłacone pracownikom z tytułu zatrudnienia u przedsiębiorcy, obliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny jako wynagrodzenia bez wypłat z zysku,”;

2) w art. 4 ust. 1—3 otrzymują brzmienie: „1. U przedsiębiorcy, który osiągnął dodatni wynik finansowy za poprzedni rok obrotowy wykazany w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym, przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku ustalają, w drodze porozumienia, strony uprawnione do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy. Porozumienie to powinno uwzględniać sytuację i możliwości finansowe przedsiębiorcy oraz wskaźniki ustalone zgodnie z art. 3 ust. 3 lub art. 3 ust.

5. 2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, powinno być zawarte w terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok poprzedni.

3. U przedsiębiorców, u których porozumienie nie zostało zawarte, przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustala pracodawca, w drodze zarządzenia, w terminie 14 dni od upływu terminu określonego w ust. 2.”;

3) po art. 4a dodaje się art. 4b i 4c w brzmieniu: „Art. 4b. W przypadku gdy przedsiębiorca nie osiągnął dodatniego wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy, ale w trakcie roku obrotowego sytuacja finansowa przedsiębiorcy uległa poprawie w stopniu umożliwiającym w całości pokrycie straty netto za rok poprzedni oraz osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego w tym roku, strony uprawnione do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy mogą ustalić, w drodze porozumienia, przy-

Dziennik Ustaw Nr 6                — 335 —                Poz. 63


rost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższy jednak niż określony wskaźnikami ustalonymi zgodnie z art. 3 ust. 3 lub art. 3 ust.

5. Art. 4c. W przypadku gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do ustalenia przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 3, przyjmuje się maksymalny roczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszony na dany rok kalendarzowy, w którym rozpoczyna się rok obrotowy.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055) w art. 28:

1) w ust. 1 uchyla się pkt 1;

2) uchyla się ust. 4 i

5. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 63 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 77 z 20032003-01-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 76 z 20032003-01-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 75 z 20032003-01-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, z tytułu których przysługują odszkodowania określone w ustawie

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 74 z 20032003-01-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 73 z 20032003-01-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie zakresu i terminów informacji kwartalnych sporządzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. dotyczących akcji i udziałów objętych przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także wysokości prowizji z tytułu zarządzania i zbywania tych akcji i udziałów

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 72 z 20032003-01-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez organy celne czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa oraz sposobu dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 71 z 20032003-01-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wyodrębnionych komórek organizacyjnych administracji celnej, w których funkcjonariusze celni wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 70 z 20032003-01-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie form, metod, trybu i warunków wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy celne

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 69 z 20032003-01-22

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 68 z 20032003-01-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 8 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 67 z 20032003-01-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i sposobu wydawania funkcjonariuszom finansowych organów dochodzenia i niefinansowych organów dochodzenia upoważnień do wymierzania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe oraz szczegółowych zasad ich wymierzania i sposobu uiszczania

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 66 z 20032003-01-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie uprawiania dalekowschodnich sportów i sztuk walki oraz kick-boxingu

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 65 z 20032003-01-22

  Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 64 z 20032003-01-22

  Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.