Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 774 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-15
Data wydania:2003-04-10
Data wejscia w życie:2003-06-15
Data obowiązywania:2003-05-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 774 z 2003


Strona 1 z 13

Dziennik Ustaw Nr 84                — 5546 —                Poz. 774


774

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061, z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 84, poz. 908 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: „o grach i zakładach wzajemnych”;

2) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1. Ustawa określa warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych.”;

3) w art. 2: a) w ust. 1: — po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu: „2a) wideoloterie, które są urządzane w sieci terminali wideo połączonych z centralnym systemem sprawozdawczym i monitorującym, a uczestniczy się w nich poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, przy czym gracz może typować liczby, znaki lub inne wyróżniki, a podmiot urządzający wideoloterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne, 2b) gra telebingo, w której uczestniczy się przez nabycie dowodu udziału w grze zawierającego przypadkowe zestawy liczb lub znaków z góry ustalonego zbioru liczb lub znaków, przeprowadzana na skalę ogólnokrajową z losowa————————

1) Niniejszą ustawą

niem nadawanym jako audycja telewizyjna, a podmiot urządzający grę oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe,”, — pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe,”, b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: „2b. Grami na automatach o niskich wygranych są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż równowartość 15 euro, a wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze nie może być wyższa niż 0,07 euro. Równowartość 15 euro i 0,07 euro ustala się według kursu kupna, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia poprzedniego roku kalendarzowego.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych rozstrzyga, w drodze decyzji, czy gra losowa, zakład wzajemny, gra na automacie lub gra na automacie o niskich wygranych posiadająca cechy wymienione w ust. 1, 2, 2a i 2b jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą na automacie albo grą na automacie o niskich wygranych w rozumieniu ustawy.”;

4) art. 3 otrzymuje brzmienie: „Art. 3. Urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych jest dozwolone wyłącznie na zasadach określonych w ustawie.”;

5) w art. 4: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych, wideoloterii i gry telebingo stanowi monopol Państwa.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Do prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1, nie mają zastosowania przepisy

zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 10 września 1999 r. — Kodeks karny skarbowy, ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawę z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ustawę z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 774 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 781 z 20032003-05-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie listy składów celnych, w których mogą być składowane produkty podlegające kontroli weterynaryjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 780 z 20032003-05-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 779 z 20032003-05-15

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 778 z 20032003-05-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie dokonania w budżetach wojewodów przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz zmian limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w budżecie państwa na rok 2003

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 777 z 20032003-05-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 776 z 20032003-05-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wysokości dopłaty kompensacyjnej do produkcji skrobi z ziemniaków oraz terminu jej wypłaty

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 775 z 20032003-05-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywania zapasów ryb morskich

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-11 poz. 908

  Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1707

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-19 poz. 1859

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-19 poz. 1380

 • Monitor Polski 2009 nr 71 poz. 901

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.