Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 853 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-22
Data wydania:2003-04-22
Data wejscia w życie:2003-06-06
Data obowiązywania:2003-05-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 853 z 2003


853

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania Na podstawie art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) wzór formularza zgłoszenia podejrzenia zakażenia lub zachorowania albo rozpoznania choroby za———————

1)

kaźnej określonej w wykazie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach;

2) wzór formularza zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na gruźlicę;

3) wzór formularza zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na AIDS, kiłę, rzeżączkę, nierzeżączkowe zakażenia dolnych odcinków narządów moczowo-płciowych i inne chlamydiozy oraz rzęsistkowicę;

4) wzór formularza zgłoszenia stwierdzenia lub podejrzenia, że zgon nastąpił z powodu choroby za-

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

Dziennik Ustaw Nr 90                — 6117 —                Poz. 853


kaźnej określonej w wykazie, o którym mowa w pkt 1;

5) sposób przekazywania formularzy zgłoszeń, o których mowa w pkt 1—4. §

2. Podejrzenia zachorowań oraz zachorowania na grypę zgłasza się w formie raportów zbiorczych, których wzór określają przepisy o statystyce publicznej. §

3. Ustala się wzór formularza zgłoszenia:

1) o którym mowa w § 1 pkt 1, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) o którym mowa w § 1 pkt 2, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) o którym mowa w § 1 pkt 3, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) podejrzenia oraz rozpoznania zachorowania na AIDS i zakażenia HIV, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) o którym mowa w § 1 pkt 4, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia. §

4. Formularze zgłoszeń określone w § 1 pkt 1—4 lekarz lub felczer przesyła w sposób zapewniający peł-

ną ochronę przed ujawnieniem zawartych w formularzu informacji:

1) pocztą, w kopertach opatrzonych wyraźnym adresem zwrotnym nadawcy i nadrukiem „poufne” lub

2) elektronicznie, jako przesyłki kodowane, jeżeli pozwalają na to techniczne możliwości nadawcy i odbiorcy. § 5.

1. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny przekazuje otrzymane od lekarzy lub felczerów formularze zgłoszeń, o których mowa w § 1 pkt 4, odpowiednio powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym, wojewódzkim jednostkom specjalistycznym właściwym w zakresie gruźlicy i chorób płuc, jednostkom specjalistycznym właściwym w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową, w zależności od rodzaju rejestrowanych przez nie chorób.

2. Do przesyłania formularzy, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy §

4. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: L. Sikorski

Dziennik Ustaw Nr 90                — 6118 —                Poz. 853


Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. (poz. 853)

WZÓR

Załącznik nr 1

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 90                — 6119 —                Poz. 853


Załącznik nr 2

WZÓR

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 90                — 6120 —                Poz. 853


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 90                — 6121 —                Poz. 853


Załącznik nr 3

WZÓR

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 90                — 6122 —                Poz. 853


Załącznik nr 4

WZÓR

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 90                — 6123 —                Poz. 853


Załącznik nr 5

WZÓR

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 853 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 855 z 20032003-05-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 854 z 20032003-05-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów zachorowań na choroby zakaźne i dodatnich wyników badań laboratoryjnych oraz sporządzania raportów o zarejestrowanych przypadkach

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 852 z 20032003-05-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 851 z 20032003-05-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Braci Chrystusa Cierpiącego

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 850 z 20032003-05-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie kontroli przez organy celne przywożonych z zagranicy i przewożonych psów i kotów

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 849 z 20032003-05-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 848 z 20032003-05-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 847 z 20032003-05-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie ośrodków szkoleniowych dla członków załóg statków morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 846 z 20032003-05-22

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 845 z 20032003-05-22

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 844 z 20032003-05-22

  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.