Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 93 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-23
Data wydania:2004-01-19
Data wejscia w życie:2004-01-23
Data obowiązywania:2004-01-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 93 z 2004


Strona 1 z 4
93

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej Na podstawie art. 16 ust. 12 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, ———————

1)

poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, poz.

1454) zarządza się, co następuje:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Dziennik Ustaw Nr 10 §

1. Rozporządzenie określa w szczególności:

1) zadania komisji konkursowej;                — 432 —

2. Do zadań komisji należy:                Poz. 93


2) wzór ogłoszenia o konkursie na stanowisko prezesa regionalnej izby obrachunkowej;

3) terminy zgłaszania kandydatów na prezesa regionalnej izby obrachunkowej;

4) etapy postępowania konkursowego;

5) tryb postępowania odwoławczego. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) przeprowadzanie postępowania konkursowego, obejmującego następujące etapy: a) rozstrzygnięcie o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia kandydata do udziału w konkursie, b) przeprowadzenie konkursu, c) wybór kandydatów;

2) zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania konkursowego;

3) przygotowanie testu kwalifikacyjnego.

1) ustawa — ustawę z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych;

2) kandydat — kandydata na prezesa regionalnej izby obrachunkowej;

3) konkurs — konkurs na kandydata na prezesa regionalnej izby obrachunkowej;

4) komisja — komisję konkursową powołaną do wyłonienia kandydatów;

5) izba — regionalną izbę obrachunkową;

6) minister — ministra właściwego do spraw administracji publicznej. § 3.

1. Kolegium izby ogłasza konkurs w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym. Wzór ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do rozporządzenia.

2. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

2) kwestionariusz osobowy;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5) informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

3. W przypadku gdy do konkursu przystępuje członek kolegium izby, jego oferta powinna zawierać dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i

5. §

4. Kandydaci przystępujący do konkursu składają oferty w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. § 5.

1. Komisja przeprowadzająca postępowanie konkursowe rozpoczyna pracę nie później niż 14 dni od daty upływu terminu do składania ofert.

3. W celu wykonania zadań określonych w ust. 2 komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

4. Nieważne czynności komisji, dokonane przed zmianą składu komisji, z przyczyn określonych w art. 16 ust. 5 ustawy, wymagają powtórzenia przez komisję w nowym składzie. § 6.

1. Komisja obraduje na posiedzeniach.

2. Komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego komisji, który kieruje pracami komisji.

3. Przewodniczący komisji sporządza protokół posiedzenia komisji, zawierający przebieg obrad komisji i jej ustalenia, który podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

4. Przewodniczący komisji ustala harmonogram prac komisji oraz sporządza, w oparciu o protokoły posiedzeń komisji, sprawozdania z każdego etapu postępowania konkursowego.

5. Obsługę kancelaryjną prac komisji zapewnia biuro izby, w której jest przeprowadzany konkurs. § 7.

1. Komisja sprawdza, czy złożone oferty zawierają wszystkie wymagane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz czy zostały złożone w terminie, a następnie rozstrzyga o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu kandydata do udziału w konkursie.

2. W uchwale w sprawie niedopuszczenia kandydata do udziału w konkursie komisja wskazuje przyczynę takiego rozstrzygnięcia. §

8. W przypadku dopuszczenia do konkursu jednego kandydata albo niedopuszczenia żadnego kandydata kolegium izby ogłasza niezwłocznie nowy konkurs. §

9. Przewodniczący komisji zawiadamia pisemnie kandydatów dopuszczonych do wzięcia udziału w konkursie o terminie i miejscu przeprowadzenia

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 93 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 92 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie internatów w Biurze Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 91 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz wzoru zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 90 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 89 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu hutniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 88 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz pojazdów samochodowych o napędzie hybrydowym z silnikiem elektrycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 87 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu elektronicznego i telekomunikacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 86 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych zawierających cukier

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 85 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru karty skierowania do odbycia służby zastępczej

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 84 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru umowy o wykonywanie pracy przez poborowego

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 83 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie dopuszczenia w 2004 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 82 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 81 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 80 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 79 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 78 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 77 z 20042004-01-23

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 76 z 20042004-01-23

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-24 poz. 1566

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1396

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej

 • Komunikat UE z 2007-04-14 nr 82 poz. 27

  Sprawa C-79/06: Postanowienie prezesa trzeciej izby Trybunału z dnia 7 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Komunikat UE z 2007-04-14 nr 82 poz. 27

  Sprawa C-91/06: Postanowienie prezesa piątej izby Trybunału z dnia 30 stycznia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

 • Komunikat UE z 2007-04-14 nr 82 poz. 27

  Sprawa C-109/06: Postanowienie prezesa czwartej izby Trybunału z dnia 1 lutego 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.