Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1373 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie księgi rejestracji dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-07
Data wydania:2004-05-26
Data wejscia w życie:2004-06-22
Data obowiązywania:2004-06-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1373 z 2004


Strona 1 z 18
1373

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie księgi rejestracji dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich2) Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób prowadzenia księgi rejestracji dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, zwanej dalej „księgą rejestracji”; ———————

1)

2) zakres danych umieszczanych w księdze rejestracji;

3) wzór księgi rejestracji prowadzonej w formie książkowej. §

2. W księdze rejestracji umieszcza się następujące dane:

1) w przypadku bydła, poza danymi, które są określone w rozporządzeniu nr 1760/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającym system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącym etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającym rozporządzenie nr 820/97 (Dz. Urz. WE nr L 204 z 11.08.2000) oraz w rozporządzeniu nr 2629/97 z dnia 29 grudnia 1997 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 820/97 w zakresie kolczyków, rejestrów i paszportów w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła (Dz. Urz. WE nr L 354 z 30.12.1997): a) numer identyfikacyjny ojca zwierzęcia,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. Urz. WE nr L 355 z 5.12.1992). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

Dziennik Ustaw Nr 129                — 9132 —                Poz. 1373


— liczbę sztuk zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, — numery identyfikacyjne zwierząt, które przybyły do stada lub ubyły ze stada, — kod zdarzenia, które spowodowało przybycie zwierzęcia do stada albo jego ubycie ze stada, — dane o pochodzeniu zwierzęcia obejmujące imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i siedzibę poprzedniego posiadacza zwierzęcia oraz numer siedziby stada, z której zwierzę przybyło, w przypadku przybycia zwierzęcia z innej siedziby stada, — dane o miejscu, do którego zwierzę przekazano, obejmujące imię i nazwisko albo nazwę posiadacza zwierzęcia oraz numer siedziby stada albo numer podmiotu prowadzącego zakład utylizacyjny oraz numer miejsca utylizacji zwłok zwierzęcych,

b) poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia nadany w państwie trzecim, w przypadku zwierząt przywiezionych z tego państwa — jeżeli są znane, c) numer siedziby stada, d) numer identyfikacyjny matki zwierzęcia, e) kod zdarzenia, które spowodowało przybycie albo ubycie zwierzęcia z siedziby stada;

2) w przypadku owiec i kóz: a) numer siedziby stada, b) numer identyfikacyjny zwierzęcia, c) datę urodzenia zwierzęcia, d) płeć i rasę zwierzęcia, e) datę przybycia zwierzęcia do siedziby stada, f) dane o pochodzeniu zwierzęcia obejmujące imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i siedzibę poprzedniego posiadacza zwierzęcia oraz numer siedziby stada, z której zwierzę przybyło, w przypadku przybycia zwierzęcia z innej siedziby stada, g) numer identyfikacyjny matki zwierzęcia, h) numer identyfikacyjny ojca zwierzęcia, jeżeli numer ten jest znany, i) poprzedni numer identyfikacyjny w przypadku jego zmiany, j) datę ubycia zwierzęcia z siedziby stada, k) kod zdarzenia, które spowodowało przybycie albo ubycie zwierzęcia z siedziby stada, l) dane o miejscu, do którego zwierzę przekazano, obejmujące imię i nazwisko albo nazwę posiadacza zwierzęcia oraz numer siedziby stada albo numer podmiotu prowadzącego zakład utylizacyjny oraz numer miejsca utylizacji zwłok zwierzęcych, m) datę kontroli, imię, nazwisko, numer identyfikatora i podpis osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli;

3) w przypadku świń: a) numer siedziby stada, b) stan początkowy stada, c) zmiany stanu stada, w tym: — datę zdarzenia, które spowodowało zmianę liczebności stada,

d) datę kontroli, imię, nazwisko, numer identyfikatora i podpis osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli. § 3.

1. Posiadacz zwierząt oznakowanych prowadzi księgę rejestracji w formie książkowej w każdej siedzibie stada, odrębnie dla poszczególnych gatunków zwierząt oznakowanych.

2. Wpisu do księgi rejestracji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.

3. Wpisy w księdze rejestracji, o której mowa w ust. 1, są dokonywane w języku polskim, w sposób czytelny i trwały.

4. Wszelkich zmian wpisów w księdze rejestracji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie wpisu zmienianego.

5. Wzory ksiąg rejestracji są określone w załączniku do rozporządzenia. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak ———————

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie oznakowania owiec, kóz oraz świń, paszportów koni, prowadzenia rejestrów i ksiąg rejestracji (Dz. U. Nr 112, poz. 1063) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania bydła, paszportów bydła, prowadzenia rejestru bydła i księgi rejestracji stada bydła (Dz. U. Nr 131, poz. 1114), które na podstawie art. 40 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1373 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1374 z 20042004-06-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwot A i B cukru oraz kwot A i B izoglukozy

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1372 z 20042004-06-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1371 z 20042004-06-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1370 z 20042004-06-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1369 z 20042004-06-07

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1368 z 20042004-06-07

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Kleszczów w województwie łódzkim

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1367 z 20042004-06-07

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia zmieniającego Środkowoeuropejską umowę o wolnym handlu (CEFTA), podpisanego w Bled dnia 4 lipca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1366 z 20042004-06-07

  Porozumienie zmieniające Środkowoeuropejską umowę o wolnym handlu (CEFTA), podpisane w Bled dnia 4 lipca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1365 z 20042004-06-07

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej niektórych umów normujących stosunki handlowe, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1364 z 20042004-06-07

  Dokument Wypowiedzenia Umowy między Rzecząpospolitą Polską a państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), sporządzonej w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1363 z 20042004-06-07

  Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lipca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1362 z 20042004-06-07

  Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji, sporządzonej w Ankarze dnia 4 października 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1361 z 20042004-06-07

  Dokument Wypowiedzenia Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Federacją Rosyjską o handlu i współpracy gospodarczej, sporządzonego w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1360 z 20042004-06-07

  Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1359 z 20042004-06-07

  Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzonej w Warszawie dnia 5 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1358 z 20042004-06-07

  Dokument Wypowiedzenia Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Libanu w sprawie handlu i współpracy gospodarczej, podpisanej w Bejrucie dnia 27 maja 1993 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1357 z 20042004-06-07

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1356 z 20042004-06-07

  Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1355 z 20042004-06-07

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 1354 z 20042004-06-07

  Dokument Wypowiedzenia Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-31 poz. 1876

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-02 poz. 1604

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-28 poz. 1789

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-21 poz. 736

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich oraz specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej zwierząt gospodarskich lub sztuczne unasiennianie tych zwierząt.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1790

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.