Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 134 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie mianowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-03
Data wydania:2004-01-16
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-02-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 134 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 15                — 657 —                Poz. 134


134

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie mianowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny Na podstawie art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb mianowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką, zwanych dalej „żołnierzami”, na wyższe stopnie wojskowe w związku z wyznaczeniem na wyższe stanowisko służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny. §

2. Warunkiem nadania żołnierzowi stopnia wojskowego podporucznika (podporucznika marynarki) jest ukończenie przez niego wyższej szkoły wojskowej i posiadanie co najmniej wykształcenia wyższego zawodowego albo posiadanie co najmniej wykształcenia wyższego zawodowego i odbycie w ramach pełnienia służby kandydackiej przeszkolenia wojskowego oraz zdanie egzaminu na oficera. § 3.

1. Warunkiem nadania stopnia wojskowego kaprala (mata) jest ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i w ramach pełnienia służby kandydackiej kursu podoficerskiego oraz zdanie egzaminu na podoficera zawodowego.

2. Jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”, stopień wojskowy kaprala (mata) może być nadany — po zdaniu egzaminu na podoficera — starszemu szeregowemu zawodowemu, który posiada co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe i bardzo dobrą ogólną ocenę w opinii służbowej oraz nie przekroczył

50. roku życia. § 4.

1. Stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza) nadaje się żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką przez okres co najmniej jednego miesiąca, jeżeli po tym okresie uzyskał pozytywną ocenę w opinii służbowej.

2. ˚ołnierza pełniącego służbę kandydacką z dniem mianowania na stopień wojskowy starszego szeregowego zalicza się do korpusu szeregowych zawodowych.

3. Organ uprawniony do mianowania żołnierza pełniącego służbę kandydacką na stopień wojskowy starszego szeregowego przesyła wykaz żołnierzy, których zaliczono do korpusu szeregowych zawodowych, dyrektorowi departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego w sprawach kadr.

4. Mianowanie żołnierzy, o których mowa w ust. 2, na kolejne wyższe stopnie wojskowe, do stopnia sierżanta (bosmana) włącznie, dokonuje się wraz z wyznaczeniem żołnierza na stanowisko służbowe zaszeregowane do odpowiedniego stopnia etatowego, przewidzianego w etacie wyższej szkoły wojskowej dla podchorążych lub centrum szkolenia dla elewa. Mianowanie może nastąpić po pozytywnym ukończeniu cyklu szkolenia przewidzianego programem wyższej szkoły wojskowej lub szkoły podoficerskiej i zdaniu egzaminów. § 5.

1. ˚ołnierza, który zmarł lub zginął w okolicznościach świadczących o szczególnym męstwie, mimo niespełniania warunków do mianowania, o których mowa w § 2 i § 3 ust. 1, można pośmiertnie mianować na kolejny wyższy stopień wojskowy.

2. Mianowanie, o którym mowa w ust. 1, następuje z dniem zaistnienia okoliczności świadczących o szczególnym męstwie. §

6. Warunkiem mianowania żołnierza zawodowego na wyższy stopień wojskowy, w obrębie korpusu kadry zawodowej Sił Zbrojnych, jest wyznaczenie na stanowisko służbowe odpowiadające stopniowi etatowemu stanowiska, na jakie został wyznaczony. §

7. Właściwy dowódca (szef, komendant) przedstawia wniosek o mianowanie żołnierza zawodowego na kolejny, wyższy stopień wojskowy w formie wykazu zbiorowego do stanowiska podpułkownika włącznie, a na stopień pułkownika i generała w formie indywidualnych wniosków. §

8. Wnioski o mianowanie żołnierza podpisują właściwi dowódcy (szefowie, komendanci), którzy są obowiązani przesłać je drogą służbową do organu uprawnionego do mianowania. § 9.

1. Mianowanie żołnierza na kolejny, wyższy stopień wojskowy w przypadkach, o których mowa w art. 146 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, następuje w drodze postanowień organów właściwych do mianowania.

2. Dniem mianowania żołnierza na kolejny, wyższy stopień wojskowy jest data postanowienia, decyzji (rozkazu) o mianowaniu, jeżeli w postanowieniu, decyzji (rozkazie) nie został określony inny dzień mianowania.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 134 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 143 z 20042004-02-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 2004 r. sygn. akt P 9/03

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 142 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 141 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny tożsamości odmianowej, sposobu oraz terminu ich uiszczania

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 140 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu informacji niezbędnych do sporządzenia opisu odmiany

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 139 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie składu gatunkowego mieszanek materiału siewnego i typu użytkowania mieszanek

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 138 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie terminów, po upływie których materiał siewny podlega ponownej ocenie laboratoryjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 137 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny poszczególnych grup roślin lub gatunków

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 136 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wielkości próbki materiału siewnego do badań kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 135 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie ilości materiału siewnego niezbędnej do przeprowadzenia badania odrębności, wyrównania i trwałości, badania wartości gospodarczej odmiany oraz terminów dostarczania materiału do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 133 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do służby poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 132 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 131 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru świadectwa kierowcy oraz wypisu ze świadectwa kierowcy

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 130 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 129 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 15, poz. 128 z 20042004-02-03

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-21 poz. 511

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw z 2008-02-08 poz. 127

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-31 poz. 117

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 71

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-31 poz. 1275

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.