Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1612 z 2004 - Strona 8

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-05
Data wydania:2004-06-25
Data wejscia w życie:2004-07-05
Data obowiązywania:2004-07-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1612 z 2004 - Strona 8


Dziennik Ustaw Nr 153                — 10778 —                Poz. 1612


1612

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się następujące wzory licencji:

1) na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób — w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) na wykonywanie transportu drogowego taksówką — w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy — w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób — w załączniku nr 4 do rozporządzenia. §

2. Określa się następujące wzory wypisów z licencji:

1) na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób — w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

2) na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy — w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

3) na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób — w załączniku nr 7 do rozporządzenia. ———————

1)

§ 3.

1. Wzór licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu osób autokarem lub autobusem jest określony w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 11/98 z dnia 11 grudnia 1997 r. zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr 684/92 w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu pasażerskiego autokarowego i autobusowego (Dz. Urz. WE L 4 z 8.01.1998 r.).

2. Wzór licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy jest określony w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium państwa członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej państw członkowskich (Dz. Urz. WE L 95 z 9.04.1992 r.). §

4. Licencje oraz wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego wydane zgodnie z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane. §

5. Dotychczasowe formularze licencji oraz wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego mogą być nadal stosowane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2005 r. §

6. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. Nr 217, poz. 2139). §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

Dziennik Ustaw Nr 153                — 10779 —                Poz. 1612


Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. (poz. 1612)

Załącznik nr 1

WZÓR

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 153                — 10780 —                Poz. 1612


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 153                — 10781 —                Poz. 1612


Załącznik nr 2

WZÓR

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 153                — 10782 —                Poz. 1612


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 153                — 10783 —                Poz. 1612


Załącznik nr 3

WZÓR

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 153                — 10784 —                Poz. 1612


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 153                — 10785 —                Poz. 1612


Załącznik nr 4

WZÓR

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 153                — 10786 —                Poz. 1612


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 153                — 10787 —                Poz. 1612


Załącznik nr 5

WZÓR

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 153                — 10788 —                Poz. 1612


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 153                — 10789 —                Poz. 1612


Załącznik nr 6

WZÓR

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 153                — 10790 —                Poz. 1612


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 153                — 10791 —                Poz. 1612


Załącznik nr 7

WZÓR

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 153                — 10792 —                Poz. 1612


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1612 z 2004 - Strona 8 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1618 z 20042004-07-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1617 z 20042004-07-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1616 z 20042004-07-05

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1615 z 20042004-07-05

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1614 z 20042004-07-05

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie odbywania zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1613 z 20042004-07-05

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem i żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej przed upływem okresu, na który zgłosili się do tej służby

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1611 z 20042004-07-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących uczestników programów emerytalnych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.