Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1632 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-06
Data wydania:2004-06-29
Data wejscia w życie:2004-07-15
Data obowiązywania:2004-07-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1632 z 2004


1632

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego Na podstawie art. 13 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego (Dz. U. Nr 34, poz. 290, Nr 47, poz. 406 i Nr 121, poz. 1140) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7: a) w ust. 2 w pkt 6 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „zaświadczenie organu administracji publicznej, wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, o:”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Jeżeli oferent był uprawniony do rybactwa przez okres krótszy niż ostatnie 3 lata przed dniem wywieszenia ogłoszenia o konkursie, ———————

1)

do oferty dołącza zaświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6, za okres, w którym był uprawniony do rybactwa.”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Oferent, który korzysta albo korzystał z wód obwodu rybackiego ustanowionego na wodach rzeki, wyłącznie na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód do celów rybackich, dołącza do oferty postanowienie organu administracji publicznej, wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, o odmowie wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 6 lit. b, jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ ten nie uzyskał danych potwierdzających fakt wywiązywania się przez tego oferenta z obowiązku ponoszenia nakładów rzeczowo-finansowych.”;

2) w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) w terminie składania ofert do konkursu nie złożono żadnej oferty;”;

3) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu: „§ 13a. Jeżeli do ogłoszonego konkursu lub do ponownie ogłoszonego konkursu, o którym mowa w § 15, została złożona jedna oferta, przepisy § 8 ust. 1 pkt 1—4, pkt 6—8 i pkt 11, § 11 pkt 1—5, pkt 7, pkt 9 i 10, § 12 pkt 2 i 3 oraz § 13 ust. 1—3 stosuje się odpowiednio.”;

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206.

Dziennik Ustaw Nr 154

4) § 15 otrzymuje brzmienie:                — 10866 —                Poz. 1632


że zawrzeć umowę z oferentem, który ją złożył, gdy oferta ta odpowiada warunkom określonym w § 6 ust. 1 oraz § 7.”;

„§

15. W przypadku unieważnienia konkursu dyrektor regionalnego zarządu ponownie ogłasza i przeprowadza konkurs.”;

5) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu: „§ 17a. Jeżeli do ogłoszonego konkursu lub do ponownie ogłoszonego konkursu, o którym mowa w § 15, została złożona jedna oferta, dyrektor regionalnego zarządu mo-

6) w § 19 w ust. 2 dodaje się trzecie zdanie w brzmieniu: „Jeżeli dana rzeka nie ma połączenia z innymi rzekami, to maksymalna stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego stanowi równowartość 0,35 dt żyta.”;

7) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części I tabela otrzymuje brzmienie: Wartość odchylenia (δ)1) od średniej proponowanej wysokości stawki opłaty rocznej za oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego 2 przy wartości δ poniżej lub równej 10 % przy wartości δ większej od 10 % ale nie większej lub równej 20 % przy wartości δ większej od 20 % ale nie większej lub równej 50 % przy wartości δ większej od 50 % ale nie większej lub równej 100 % przy wartości δ większej od 100 % ale nie większej lub równej 200 % przy wartości δ większej od 200 %

Liczba punktów 1 6 5 4 3 2 1

§

2. Do ogłoszonego i niezakończonego konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego stosuje się przepisy dotychczasowe, jeżeli termin publicznego otwarcia ofert upłynął przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2004 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1632 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1631 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki środków żywienia zwierząt oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1630 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia jakości handlowej tusz wieprzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1629 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1628 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1627 z 20042004-07-06

  Dokument Wypowiedzenia Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1626 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisanej w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1625 z 20042004-07-06

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisana w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1624 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1623 z 20042004-07-06

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisana w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1622 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisanej w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1621 z 20042004-07-06

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisana w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1620 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1619 z 20042004-07-06

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-19 poz. 406

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2003 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-01 poz. 1158

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-31 poz. 1517

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania ofert przez zespoły ratownictwa medycznego, sposobu przeprowadzania konkursu oraz zgłaszania i rozpatrywania skarg i protestów związanych z tymi czynności.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1370

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-28 poz. 726

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu ofert na zawieranie przez Kasy Chorych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.