Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1935 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających wprowadzeniu do publicznego obrotu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-08-27
Data wydania:2004-08-18
Data wejscia w życie:2004-09-11
Data obowiązywania:2004-08-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1935 z 2004


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 187                — 13305 —                Poz. 1935


1935

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających wprowadzeniu do publicznego obrotu Na podstawie art. 125 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa treść i wzór zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających wprowadzeniu do publicznego obrotu, w której cena emisyjna jednego certyfikatu inwestycyjnego jest nie mniejsza niż równowartość w złotych 40 000 euro, dokonywanego w trybie i na warunkach określonych w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. §

2. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1, sporządzone dla każdej emisji oddzielnie, zawiera następujące informacje:

1) oznaczenie daty i miejsca sporządzenia zawiadomienia;

2) oznaczenie nazwy, skrótu nazwy, konstrukcji, typu, siedziby, adresu, numeru wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych, numeru telefonu i faksu, głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej funduszu inwestycyjnego emitującego certyfikaty inwestycyjne;

3) oznaczenie firmy, skrótu firmy, siedziby oraz adresu, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, numeru telefonu i faksu, głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem inwestycyjnym wymienionym w pkt 2;

4) wskazanie organów funduszu inwestycyjnego będącego emitentem certyfikatów inwestycyjnych;

5) oznaczenie emisji, w szczególności określenie serii, numerów, liczby, rodzaju i formy emitowanych certyfikatów inwestycyjnych oraz ceny emisyjnej certyfikatu inwestycyjnego;

6) określenie praw z certyfikatów inwestycyjnych i terminu ich realizacji, wskazanie czy certyfikaty inwestycyjne poszczególnych serii reprezentują różne prawa majątkowe, wskazanie, czy certyfikaty inwestycyjne imienne są uprzywilejowane z określeniem sposobu uprzywilejowania, wskazanie ograniczeń zbywalności certyfikatów inwestycyjnych imiennych; ———————

1)

7) w przypadku funduszy sekurytyzacyjnych wskazanie, czy certyfikaty inwestycyjne są podporządkowane oraz określenie treści i stron umów zawartych w związku z procesem sekurytyzacji;

8) wskazanie podmiotu prowadzącego ewidencję uczestników funduszu inwestycyjnego;

9) określenie łącznej wysokości wpłat do funduszu inwestycyjnego na certyfikaty inwestycyjne objęte zawiadomieniem, ze wskazaniem sposobu dokonywania wpłat i przedmiotu tych wpłat;

10) wskazanie, czy certyfikaty inwestycyjne imienne mogą być wydawane uczestnikom, którzy nie opłacili w całości ceny emisyjnej;

11) wskazanie, czy na dzień złożenia zawiadomienia fundusz inwestycyjny przeprowadza inne emisje certyfikatów inwestycyjnych;

12) określenie sposobu proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych oraz udostępniania warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych;

13) oznaczenie terminu przeprowadzenia emisji ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne;

14) określenie wysokości i sposobu pobierania opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub wykupienia certyfikatów inwestycyjnych;

15) oznaczenie firmy, siedziby oraz adresu, numeru telefonu i faksu, głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej podmiotów biorących udział w oferowaniu certyfikatów inwestycyjnych;

16) określenie zasad dokonywania wtórnego obrotu emitowanymi certyfikatami inwestycyjnymi oraz wskazanie podmiotów pośredniczących w tym obrocie;

17) imiona i nazwiska oraz podpisy osób wchodzących w skład właściwego organu towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem inwestycyjnym emitującym certyfikaty inwestycyjne objęte zawiadomieniem, upoważnionych do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu tego towarzystwa;

18) zobowiązanie osób, o których mowa w pkt 17, do pisemnego poinformowania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w terminie 7 dni po zakończeniu przyjmowania zapisów, o dojściu tej emisji do skutku, z podaniem liczby objętych certyfikatów inwestycyjnych i łącznej wartości wpłat do

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1935 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1943 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1942 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1941 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zawartości planu do tego działania

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1940 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1939 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane świadectwa zdolności żeglugowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1938 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1937 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania i uchylania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości akredytacji wykonawcom usług doradczych oraz trybu wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji tych usług

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1936 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać fundusze rynku pieniężnego

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1934 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1933 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1932 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu jej przekazywania

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1931 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1930 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1929 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1928 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1927 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1926 z 20042004-08-27

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie przekazania Wojewódzkim Sądom Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim i Kielcach rozpoznawania spraw z obszaru województwa lubuskiego i świętokrzyskiego należących do właściwości Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Poznaniu i Krakowie

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1925 z 20042004-08-27

  Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1924 z 20042004-08-27

  Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 29 maja 2000 r., oraz Protokołu do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami członkowskimi Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2000 r., sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 października 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1923 z 20042004-08-27

  Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji odnoszącej się do ekstradycji między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Dublinie dnia 27 września 1996 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-21 poz. 1023

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie treści i wzoru zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu, w której wartość nominalna jednego certyfikatu inwestycyjnego jest nie mniejsza niż równowartość w złotych 40 000 euro.

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-11 poz. 28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-10 poz. 1814

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne

 • Komunikat UE z 2009-09-10 nr 216 poz. 6

  Decyzja walnego zgromadzenia z dnia 30 listopada 2007 roku zmieniająca statut Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w celu dostosowania zakresu geograficznego (...)

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-09 poz. 794

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.